ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه صفری، فریدون تندنویس، فریده هادوی، (1391). ارتباط میان ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی ایران، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1(1)، 53. magiran.com/p976800
Safaris., Tondnevisf., Hadavi, (2012). Relationship between organizational structure and innovation of staff experts of Physical Education Organization, Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 1(1), 53. magiran.com/p976800
سمیه صفری، فریدون تندنویس، فریده هادوی، ارتباط میان ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی ایران. دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1391؛ 1(1): 53. magiran.com/p976800
Safaris., Tondnevisf., Hadavi, Relationship between organizational structure and innovation of staff experts of Physical Education Organization, Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 2012; 1(1): 53. magiran.com/p976800
سمیه صفری، فریدون تندنویس، فریده هادوی، "ارتباط میان ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی ایران"، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 1، شماره 1 (1391): 53. magiran.com/p976800
Safaris., Tondnevisf., Hadavi, "Relationship between organizational structure and innovation of staff experts of Physical Education Organization", Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior 1, no.1 (2012): 53. magiran.com/p976800
سمیه صفری، فریدون تندنویس، فریده هادوی، (1391). 'ارتباط میان ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی ایران'، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1(1)، صص.53. magiran.com/p976800
Safaris., Tondnevisf., Hadavi, (2012). 'Relationship between organizational structure and innovation of staff experts of Physical Education Organization', Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 1(1), pp.53. magiran.com/p976800
سمیه صفری؛ فریدون تندنویس؛ فریده هادوی. "ارتباط میان ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی ایران". دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1 ،1 ، 1391، 53. magiran.com/p976800
Safaris.; Tondnevisf.; Hadavi. "Relationship between organizational structure and innovation of staff experts of Physical Education Organization", Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 1, 1, 2012, 53. magiran.com/p976800
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال