ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا بهداروند، محمد کابلی، رضا ابراهیم پور، بهمن جباریان امیری، (1390). مدل سازی پراکنش مکانی حملات گرگ (Canis lupus pallipes) به انسان در استان همدان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GARP)؛ مطالعه موردی: استان همدان، مجله بوم شناسی کاربردی، 1(1)، 4. magiran.com/p982128
N. Behdarvand, M. Kaboli, R. Ebrahimpour, B. Jabbarian Amiri, (2011). Modeling the spatial distribution of wolf (Canis lupus pallipes) attacks on human using genetic algorithm (GARP) in Hamedan province, Iranian Journal of Applied Ecology, 1(1), 4. magiran.com/p982128
ندا بهداروند، محمد کابلی، رضا ابراهیم پور، بهمن جباریان امیری، مدل سازی پراکنش مکانی حملات گرگ (Canis lupus pallipes) به انسان در استان همدان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GARP)؛ مطالعه موردی: استان همدان. مجله بوم شناسی کاربردی، 1390؛ 1(1): 4. magiran.com/p982128
N. Behdarvand, M. Kaboli, R. Ebrahimpour, B. Jabbarian Amiri, Modeling the spatial distribution of wolf (Canis lupus pallipes) attacks on human using genetic algorithm (GARP) in Hamedan province, Iranian Journal of Applied Ecology, 2011; 1(1): 4. magiran.com/p982128
ندا بهداروند، محمد کابلی، رضا ابراهیم پور، بهمن جباریان امیری، "مدل سازی پراکنش مکانی حملات گرگ (Canis lupus pallipes) به انسان در استان همدان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GARP)؛ مطالعه موردی: استان همدان"، مجله بوم شناسی کاربردی 1، شماره 1 (1390): 4. magiran.com/p982128
N. Behdarvand, M. Kaboli, R. Ebrahimpour, B. Jabbarian Amiri, "Modeling the spatial distribution of wolf (Canis lupus pallipes) attacks on human using genetic algorithm (GARP) in Hamedan province", Iranian Journal of Applied Ecology 1, no.1 (2011): 4. magiran.com/p982128
ندا بهداروند، محمد کابلی، رضا ابراهیم پور، بهمن جباریان امیری، (1390). 'مدل سازی پراکنش مکانی حملات گرگ (Canis lupus pallipes) به انسان در استان همدان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GARP)؛ مطالعه موردی: استان همدان'، مجله بوم شناسی کاربردی، 1(1)، صص.4. magiran.com/p982128
N. Behdarvand, M. Kaboli, R. Ebrahimpour, B. Jabbarian Amiri, (2011). 'Modeling the spatial distribution of wolf (Canis lupus pallipes) attacks on human using genetic algorithm (GARP) in Hamedan province', Iranian Journal of Applied Ecology, 1(1), pp.4. magiran.com/p982128
ندا بهداروند؛ محمد کابلی؛ رضا ابراهیم پور؛ بهمن جباریان امیری. "مدل سازی پراکنش مکانی حملات گرگ (Canis lupus pallipes) به انسان در استان همدان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GARP)؛ مطالعه موردی: استان همدان". مجله بوم شناسی کاربردی، 1 ،1 ، 1390، 4. magiran.com/p982128
N. Behdarvand; M. Kaboli; R. Ebrahimpour; B. Jabbarian Amiri. "Modeling the spatial distribution of wolf (Canis lupus pallipes) attacks on human using genetic algorithm (GARP) in Hamedan province", Iranian Journal of Applied Ecology, 1, 1, 2011, 4. magiran.com/p982128
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال