ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی شیخ گودرزی، افشین علیزاده شعبانی، عبدالرسول سلمان ماهینی، جهانگیر فقهی، (1390). بررسی آثار ناشی از توسعه شهر بر مطلوبیت پهنه های حفاظتی با رویکرد سیمای سرزمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرگان رود)، مجله بوم شناسی کاربردی، 1(1)، 30. magiran.com/p982131
M. Sheikh Goodarzi , A. Alizadeh Shabani, A. Salman Mahiny, J. Feghhi, (2011). Investigation of urban growth impacts on suitability of conservational patches using a landscape ecological approach (Study Area: Korganroud Watershed), Iranian Journal of Applied Ecology, 1(1), 30. magiran.com/p982131
مهدی شیخ گودرزی، افشین علیزاده شعبانی، عبدالرسول سلمان ماهینی، جهانگیر فقهی، بررسی آثار ناشی از توسعه شهر بر مطلوبیت پهنه های حفاظتی با رویکرد سیمای سرزمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرگان رود). مجله بوم شناسی کاربردی، 1390؛ 1(1): 30. magiran.com/p982131
M. Sheikh Goodarzi , A. Alizadeh Shabani, A. Salman Mahiny, J. Feghhi, Investigation of urban growth impacts on suitability of conservational patches using a landscape ecological approach (Study Area: Korganroud Watershed), Iranian Journal of Applied Ecology, 2011; 1(1): 30. magiran.com/p982131
مهدی شیخ گودرزی، افشین علیزاده شعبانی، عبدالرسول سلمان ماهینی، جهانگیر فقهی، "بررسی آثار ناشی از توسعه شهر بر مطلوبیت پهنه های حفاظتی با رویکرد سیمای سرزمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرگان رود)"، مجله بوم شناسی کاربردی 1، شماره 1 (1390): 30. magiran.com/p982131
M. Sheikh Goodarzi , A. Alizadeh Shabani, A. Salman Mahiny, J. Feghhi, "Investigation of urban growth impacts on suitability of conservational patches using a landscape ecological approach (Study Area: Korganroud Watershed)", Iranian Journal of Applied Ecology 1, no.1 (2011): 30. magiran.com/p982131
مهدی شیخ گودرزی، افشین علیزاده شعبانی، عبدالرسول سلمان ماهینی، جهانگیر فقهی، (1390). 'بررسی آثار ناشی از توسعه شهر بر مطلوبیت پهنه های حفاظتی با رویکرد سیمای سرزمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرگان رود)'، مجله بوم شناسی کاربردی، 1(1)، صص.30. magiran.com/p982131
M. Sheikh Goodarzi , A. Alizadeh Shabani, A. Salman Mahiny, J. Feghhi, (2011). 'Investigation of urban growth impacts on suitability of conservational patches using a landscape ecological approach (Study Area: Korganroud Watershed)', Iranian Journal of Applied Ecology, 1(1), pp.30. magiran.com/p982131
مهدی شیخ گودرزی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ جهانگیر فقهی. "بررسی آثار ناشی از توسعه شهر بر مطلوبیت پهنه های حفاظتی با رویکرد سیمای سرزمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرگان رود)". مجله بوم شناسی کاربردی، 1 ،1 ، 1390، 30. magiran.com/p982131
M. Sheikh Goodarzi ; A. Alizadeh Shabani; A. Salman Mahiny; J. Feghhi. "Investigation of urban growth impacts on suitability of conservational patches using a landscape ecological approach (Study Area: Korganroud Watershed)", Iranian Journal of Applied Ecology, 1, 1, 2011, 30. magiran.com/p982131
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال