ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا والی، ابوالقاسم پوررضا، عباس رحیمی فروشانی، بتول احمدی، علی اکبری ساری، احمد علی کامرانی، سید حمید خویی، (1390). مصرف داروی نامناسب در سالمندان ترخیص شده از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از معیار Beers، فصلنامه سالمند، 6(21)، 56. magiran.com/p983766
, (2012). Analysis of inappropriate pharmaceutical consumption by Berrs criteria among elderly discharged from hospital affiliated with TUMS in year 2010, Iranian Journal of Ageing, 6(21), 56. magiran.com/p983766
لیلا والی، ابوالقاسم پوررضا، عباس رحیمی فروشانی، بتول احمدی، علی اکبری ساری، احمد علی کامرانی، سید حمید خویی، مصرف داروی نامناسب در سالمندان ترخیص شده از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از معیار Beers. فصلنامه سالمند، 1390؛ 6(21): 56. magiran.com/p983766
, Analysis of inappropriate pharmaceutical consumption by Berrs criteria among elderly discharged from hospital affiliated with TUMS in year 2010, Iranian Journal of Ageing, 2012; 6(21): 56. magiran.com/p983766
لیلا والی، ابوالقاسم پوررضا، عباس رحیمی فروشانی، بتول احمدی، علی اکبری ساری، احمد علی کامرانی، سید حمید خویی، "مصرف داروی نامناسب در سالمندان ترخیص شده از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از معیار Beers"، فصلنامه سالمند 6، شماره 21 (1390): 56. magiran.com/p983766
, "Analysis of inappropriate pharmaceutical consumption by Berrs criteria among elderly discharged from hospital affiliated with TUMS in year 2010", Iranian Journal of Ageing 6, no.21 (2012): 56. magiran.com/p983766
لیلا والی، ابوالقاسم پوررضا، عباس رحیمی فروشانی، بتول احمدی، علی اکبری ساری، احمد علی کامرانی، سید حمید خویی، (1390). 'مصرف داروی نامناسب در سالمندان ترخیص شده از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از معیار Beers'، فصلنامه سالمند، 6(21)، صص.56. magiran.com/p983766
, (2012). 'Analysis of inappropriate pharmaceutical consumption by Berrs criteria among elderly discharged from hospital affiliated with TUMS in year 2010', Iranian Journal of Ageing, 6(21), pp.56. magiran.com/p983766
لیلا والی؛ ابوالقاسم پوررضا؛ عباس رحیمی فروشانی؛ بتول احمدی؛ علی اکبری ساری؛ احمد علی کامرانی؛ سید حمید خویی. "مصرف داروی نامناسب در سالمندان ترخیص شده از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از معیار Beers". فصلنامه سالمند، 6 ،21 ، 1390، 56. magiran.com/p983766
. "Analysis of inappropriate pharmaceutical consumption by Berrs criteria among elderly discharged from hospital affiliated with TUMS in year 2010", Iranian Journal of Ageing, 6, 21, 2012, 56. magiran.com/p983766
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال