ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا احمدآبادی، مهدی قاجار سپانلو، محمد علی بهمنیار، (1391). تاثیر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان عناصر غذایی کم مصرف در خاک و غلظت آنها در گیاه گاوزبان (Borago officinalis)، مجله به زراعی کشاورزی، 13(2)، 1. magiran.com/p985062
Zahra Ahmad Abadi, Mehdi Ghajar Sepanlou, Mohammad Ali Bahmanyar, (2012). Effect of vermicompost application on amount of micro elements in soil and the content in the medicinal plant of Borage (Borago officinalis), Journal of Crop Improvment, 13(2), 1. magiran.com/p985062
زهرا احمدآبادی، مهدی قاجار سپانلو، محمد علی بهمنیار، تاثیر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان عناصر غذایی کم مصرف در خاک و غلظت آنها در گیاه گاوزبان (Borago officinalis). مجله به زراعی کشاورزی، 1391؛ 13(2): 1. magiran.com/p985062
Zahra Ahmad Abadi, Mehdi Ghajar Sepanlou, Mohammad Ali Bahmanyar, Effect of vermicompost application on amount of micro elements in soil and the content in the medicinal plant of Borage (Borago officinalis), Journal of Crop Improvment, 2012; 13(2): 1. magiran.com/p985062
زهرا احمدآبادی، مهدی قاجار سپانلو، محمد علی بهمنیار، "تاثیر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان عناصر غذایی کم مصرف در خاک و غلظت آنها در گیاه گاوزبان (Borago officinalis)"، مجله به زراعی کشاورزی 13، شماره 2 (1391): 1. magiran.com/p985062
Zahra Ahmad Abadi, Mehdi Ghajar Sepanlou, Mohammad Ali Bahmanyar, "Effect of vermicompost application on amount of micro elements in soil and the content in the medicinal plant of Borage (Borago officinalis)", Journal of Crop Improvment 13, no.2 (2012): 1. magiran.com/p985062
زهرا احمدآبادی، مهدی قاجار سپانلو، محمد علی بهمنیار، (1391). 'تاثیر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان عناصر غذایی کم مصرف در خاک و غلظت آنها در گیاه گاوزبان (Borago officinalis)'، مجله به زراعی کشاورزی، 13(2)، صص.1. magiran.com/p985062
Zahra Ahmad Abadi, Mehdi Ghajar Sepanlou, Mohammad Ali Bahmanyar, (2012). 'Effect of vermicompost application on amount of micro elements in soil and the content in the medicinal plant of Borage (Borago officinalis)', Journal of Crop Improvment, 13(2), pp.1. magiran.com/p985062
زهرا احمدآبادی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمد علی بهمنیار. "تاثیر کاربرد ورمی کمپوست بر میزان عناصر غذایی کم مصرف در خاک و غلظت آنها در گیاه گاوزبان (Borago officinalis)". مجله به زراعی کشاورزی، 13 ،2 ، 1391، 1. magiran.com/p985062
Zahra Ahmad Abadi; Mehdi Ghajar Sepanlou; Mohammad Ali Bahmanyar. "Effect of vermicompost application on amount of micro elements in soil and the content in the medicinal plant of Borage (Borago officinalis)", Journal of Crop Improvment, 13, 2, 2012, 1. magiran.com/p985062
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال