ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه امینیان، شهرام محمدی، سعدالله هوشمند، محمود خدام باشی، کریم نوزاد نمینی، (1391). اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی، مجله به زراعی کشاورزی، 13(2)، 13. magiran.com/p985064
Roghayeh Aminian, Shahram Mohammadi, Sadollah Houshmand, Mahmoud Khoddam Bashi, Karim Nozad, (2012). Effect of stomatal characteristics on photosynthesis and yield of the bread wheat chromosomal substitution lines under normal and stress conditions, Journal of Crop Improvment, 13(2), 13. magiran.com/p985064
رقیه امینیان، شهرام محمدی، سعدالله هوشمند، محمود خدام باشی، کریم نوزاد نمینی، اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی. مجله به زراعی کشاورزی، 1391؛ 13(2): 13. magiran.com/p985064
Roghayeh Aminian, Shahram Mohammadi, Sadollah Houshmand, Mahmoud Khoddam Bashi, Karim Nozad, Effect of stomatal characteristics on photosynthesis and yield of the bread wheat chromosomal substitution lines under normal and stress conditions, Journal of Crop Improvment, 2012; 13(2): 13. magiran.com/p985064
رقیه امینیان، شهرام محمدی، سعدالله هوشمند، محمود خدام باشی، کریم نوزاد نمینی، "اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی"، مجله به زراعی کشاورزی 13، شماره 2 (1391): 13. magiran.com/p985064
Roghayeh Aminian, Shahram Mohammadi, Sadollah Houshmand, Mahmoud Khoddam Bashi, Karim Nozad, "Effect of stomatal characteristics on photosynthesis and yield of the bread wheat chromosomal substitution lines under normal and stress conditions", Journal of Crop Improvment 13, no.2 (2012): 13. magiran.com/p985064
رقیه امینیان، شهرام محمدی، سعدالله هوشمند، محمود خدام باشی، کریم نوزاد نمینی، (1391). 'اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی'، مجله به زراعی کشاورزی، 13(2)، صص.13. magiran.com/p985064
Roghayeh Aminian, Shahram Mohammadi, Sadollah Houshmand, Mahmoud Khoddam Bashi, Karim Nozad, (2012). 'Effect of stomatal characteristics on photosynthesis and yield of the bread wheat chromosomal substitution lines under normal and stress conditions', Journal of Crop Improvment, 13(2), pp.13. magiran.com/p985064
رقیه امینیان؛ شهرام محمدی؛ سعدالله هوشمند؛ محمود خدام باشی؛ کریم نوزاد نمینی. "اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی". مجله به زراعی کشاورزی، 13 ،2 ، 1391، 13. magiran.com/p985064
Roghayeh Aminian; Shahram Mohammadi; Sadollah Houshmand; Mahmoud Khoddam Bashi; Karim Nozad. "Effect of stomatal characteristics on photosynthesis and yield of the bread wheat chromosomal substitution lines under normal and stress conditions", Journal of Crop Improvment, 13, 2, 2012, 13. magiran.com/p985064
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال