ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن ابراهیمی، محمد گلباشی، محمدرضا بی همتا، عبدالهادی حسین زاده، فرنگیس خیال پرست، (1391). بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روش های مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود، مجله به زراعی کشاورزی، 13(2)، 27. magiran.com/p985066
Mohsen Ebrahimi, Mohammad Golbashi, Mohammad Reza Bihamta, Abdolhadi Hosseinzadeh, Farangis Khiyalparast, (2012). Evaluation of relation of grain yield with important agronomic traits of white bean (Phaseolus vulgaris L.) using different analyses methods under normal and water stress conditions, Journal of Crop Improvment, 13(2), 27. magiran.com/p985066
محسن ابراهیمی، محمد گلباشی، محمدرضا بی همتا، عبدالهادی حسین زاده، فرنگیس خیال پرست، بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روش های مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود. مجله به زراعی کشاورزی، 1391؛ 13(2): 27. magiran.com/p985066
Mohsen Ebrahimi, Mohammad Golbashi, Mohammad Reza Bihamta, Abdolhadi Hosseinzadeh, Farangis Khiyalparast, Evaluation of relation of grain yield with important agronomic traits of white bean (Phaseolus vulgaris L.) using different analyses methods under normal and water stress conditions, Journal of Crop Improvment, 2012; 13(2): 27. magiran.com/p985066
محسن ابراهیمی، محمد گلباشی، محمدرضا بی همتا، عبدالهادی حسین زاده، فرنگیس خیال پرست، "بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روش های مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود"، مجله به زراعی کشاورزی 13، شماره 2 (1391): 27. magiran.com/p985066
Mohsen Ebrahimi, Mohammad Golbashi, Mohammad Reza Bihamta, Abdolhadi Hosseinzadeh, Farangis Khiyalparast, "Evaluation of relation of grain yield with important agronomic traits of white bean (Phaseolus vulgaris L.) using different analyses methods under normal and water stress conditions", Journal of Crop Improvment 13, no.2 (2012): 27. magiran.com/p985066
محسن ابراهیمی، محمد گلباشی، محمدرضا بی همتا، عبدالهادی حسین زاده، فرنگیس خیال پرست، (1391). 'بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روش های مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود'، مجله به زراعی کشاورزی، 13(2)، صص.27. magiran.com/p985066
Mohsen Ebrahimi, Mohammad Golbashi, Mohammad Reza Bihamta, Abdolhadi Hosseinzadeh, Farangis Khiyalparast, (2012). 'Evaluation of relation of grain yield with important agronomic traits of white bean (Phaseolus vulgaris L.) using different analyses methods under normal and water stress conditions', Journal of Crop Improvment, 13(2), pp.27. magiran.com/p985066
محسن ابراهیمی؛ محمد گلباشی؛ محمدرضا بی همتا؛ عبدالهادی حسین زاده؛ فرنگیس خیال پرست. "بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روش های مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود". مجله به زراعی کشاورزی، 13 ،2 ، 1391، 27. magiran.com/p985066
Mohsen Ebrahimi; Mohammad Golbashi; Mohammad Reza Bihamta; Abdolhadi Hosseinzadeh; Farangis Khiyalparast. "Evaluation of relation of grain yield with important agronomic traits of white bean (Phaseolus vulgaris L.) using different analyses methods under normal and water stress conditions", Journal of Crop Improvment, 13, 2, 2012, 27. magiran.com/p985066
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال