ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رئوف سیدشریفی، میر ناصر سیدی، محمد ضعیفی زاده، (1391). اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام کلزا (Brassica napus L.)، مجله به زراعی کشاورزی، 13(2)، 51. magiran.com/p985070
Raouf Seyed Sharifi, Mir Naser Seyyedi, Mohammad Zaefizadeh, (2012). Influence of various levels of nitrogen fertilizer on grain yield and nitrogen use efficiency in canola (Brassica napus L.) cultivars, Journal of Crop Improvment, 13(2), 51. magiran.com/p985070
رئوف سیدشریفی، میر ناصر سیدی، محمد ضعیفی زاده، اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام کلزا (Brassica napus L.). مجله به زراعی کشاورزی، 1391؛ 13(2): 51. magiran.com/p985070
Raouf Seyed Sharifi, Mir Naser Seyyedi, Mohammad Zaefizadeh, Influence of various levels of nitrogen fertilizer on grain yield and nitrogen use efficiency in canola (Brassica napus L.) cultivars, Journal of Crop Improvment, 2012; 13(2): 51. magiran.com/p985070
رئوف سیدشریفی، میر ناصر سیدی، محمد ضعیفی زاده، "اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام کلزا (Brassica napus L.)"، مجله به زراعی کشاورزی 13، شماره 2 (1391): 51. magiran.com/p985070
Raouf Seyed Sharifi, Mir Naser Seyyedi, Mohammad Zaefizadeh, "Influence of various levels of nitrogen fertilizer on grain yield and nitrogen use efficiency in canola (Brassica napus L.) cultivars", Journal of Crop Improvment 13, no.2 (2012): 51. magiran.com/p985070
رئوف سیدشریفی، میر ناصر سیدی، محمد ضعیفی زاده، (1391). 'اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام کلزا (Brassica napus L.)'، مجله به زراعی کشاورزی، 13(2)، صص.51. magiran.com/p985070
Raouf Seyed Sharifi, Mir Naser Seyyedi, Mohammad Zaefizadeh, (2012). 'Influence of various levels of nitrogen fertilizer on grain yield and nitrogen use efficiency in canola (Brassica napus L.) cultivars', Journal of Crop Improvment, 13(2), pp.51. magiran.com/p985070
رئوف سیدشریفی؛ میر ناصر سیدی؛ محمد ضعیفی زاده. "اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام کلزا (Brassica napus L.)". مجله به زراعی کشاورزی، 13 ،2 ، 1391، 51. magiran.com/p985070
Raouf Seyed Sharifi; Mir Naser Seyyedi; Mohammad Zaefizadeh. "Influence of various levels of nitrogen fertilizer on grain yield and nitrogen use efficiency in canola (Brassica napus L.) cultivars", Journal of Crop Improvment, 13, 2, 2012, 51. magiran.com/p985070
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال