ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله عزیزیان، فریبا میقانی، سید محمد میروکیلی، محمد علی باغستانی، (1391). بررسی مدیریت تلفیقی و فنولوژی تطبیقی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum L.) در باغ پسته، مجله به زراعی کشاورزی، 13(2)، 61. magiran.com/p985073
Abdolllah Azizian, Fariba Meighani, Seyed Mohammad Mirvakili, Mohammad Ali Baghestani, (2012). Study of integrated management and comparative phenology of swallow wort (Cynanchum acutum L.) in pistachio orchard, Journal of Crop Improvment, 13(2), 61. magiran.com/p985073
عبدالله عزیزیان، فریبا میقانی، سید محمد میروکیلی، محمد علی باغستانی، بررسی مدیریت تلفیقی و فنولوژی تطبیقی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum L.) در باغ پسته. مجله به زراعی کشاورزی، 1391؛ 13(2): 61. magiran.com/p985073
Abdolllah Azizian, Fariba Meighani, Seyed Mohammad Mirvakili, Mohammad Ali Baghestani, Study of integrated management and comparative phenology of swallow wort (Cynanchum acutum L.) in pistachio orchard, Journal of Crop Improvment, 2012; 13(2): 61. magiran.com/p985073
عبدالله عزیزیان، فریبا میقانی، سید محمد میروکیلی، محمد علی باغستانی، "بررسی مدیریت تلفیقی و فنولوژی تطبیقی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum L.) در باغ پسته"، مجله به زراعی کشاورزی 13، شماره 2 (1391): 61. magiran.com/p985073
Abdolllah Azizian, Fariba Meighani, Seyed Mohammad Mirvakili, Mohammad Ali Baghestani, "Study of integrated management and comparative phenology of swallow wort (Cynanchum acutum L.) in pistachio orchard", Journal of Crop Improvment 13, no.2 (2012): 61. magiran.com/p985073
عبدالله عزیزیان، فریبا میقانی، سید محمد میروکیلی، محمد علی باغستانی، (1391). 'بررسی مدیریت تلفیقی و فنولوژی تطبیقی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum L.) در باغ پسته'، مجله به زراعی کشاورزی، 13(2)، صص.61. magiran.com/p985073
Abdolllah Azizian, Fariba Meighani, Seyed Mohammad Mirvakili, Mohammad Ali Baghestani, (2012). 'Study of integrated management and comparative phenology of swallow wort (Cynanchum acutum L.) in pistachio orchard', Journal of Crop Improvment, 13(2), pp.61. magiran.com/p985073
عبدالله عزیزیان؛ فریبا میقانی؛ سید محمد میروکیلی؛ محمد علی باغستانی. "بررسی مدیریت تلفیقی و فنولوژی تطبیقی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum L.) در باغ پسته". مجله به زراعی کشاورزی، 13 ،2 ، 1391، 61. magiran.com/p985073
Abdolllah Azizian; Fariba Meighani; Seyed Mohammad Mirvakili; Mohammad Ali Baghestani. "Study of integrated management and comparative phenology of swallow wort (Cynanchum acutum L.) in pistachio orchard", Journal of Crop Improvment, 13, 2, 2012, 61. magiran.com/p985073
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال