ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی حق شناس، (1390). زمینه های تاریخی-اساطیری در بنیان های طراحی سنگ نگاره های ساسانی (با تاکید بر سنگ نگاره اردشیر بابکان در نقش رستم)، فصلنامه هنرهای تجسمی، 46، 55. magiran.com/p988457
Mehdi Haghshenas, (2012). Historical and Mythological Contexts in the Visual Foundations of Sassanid Reliefs (Case Study: Ardashir Babakan Relief in Naqsh-e Rustam), Journal of Fine Arts, 46, 55. magiran.com/p988457
مهدی حق شناس، زمینه های تاریخی-اساطیری در بنیان های طراحی سنگ نگاره های ساسانی (با تاکید بر سنگ نگاره اردشیر بابکان در نقش رستم). فصلنامه هنرهای تجسمی، 1390؛ 46: 55. magiran.com/p988457
Mehdi Haghshenas, Historical and Mythological Contexts in the Visual Foundations of Sassanid Reliefs (Case Study: Ardashir Babakan Relief in Naqsh-e Rustam), Journal of Fine Arts, 2012; 46: 55. magiran.com/p988457
مهدی حق شناس، "زمینه های تاریخی-اساطیری در بنیان های طراحی سنگ نگاره های ساسانی (با تاکید بر سنگ نگاره اردشیر بابکان در نقش رستم)"، فصلنامه هنرهای تجسمی ،46 (1390): 55. magiran.com/p988457
Mehdi Haghshenas, "Historical and Mythological Contexts in the Visual Foundations of Sassanid Reliefs (Case Study: Ardashir Babakan Relief in Naqsh-e Rustam)", Journal of Fine Arts no. 46 (2012): 55. magiran.com/p988457
مهدی حق شناس، (1390). 'زمینه های تاریخی-اساطیری در بنیان های طراحی سنگ نگاره های ساسانی (با تاکید بر سنگ نگاره اردشیر بابکان در نقش رستم)'، فصلنامه هنرهای تجسمی، 46، صص.55. magiran.com/p988457
Mehdi Haghshenas, (2012). 'Historical and Mythological Contexts in the Visual Foundations of Sassanid Reliefs (Case Study: Ardashir Babakan Relief in Naqsh-e Rustam)', Journal of Fine Arts, 46, pp.55. magiran.com/p988457
مهدی حق شناس. "زمینه های تاریخی-اساطیری در بنیان های طراحی سنگ نگاره های ساسانی (با تاکید بر سنگ نگاره اردشیر بابکان در نقش رستم)". فصلنامه هنرهای تجسمی، 46 ، 1390، 55. magiran.com/p988457
Mehdi Haghshenas. "Historical and Mythological Contexts in the Visual Foundations of Sassanid Reliefs (Case Study: Ardashir Babakan Relief in Naqsh-e Rustam)", Journal of Fine Arts, 46, 2012, 55. magiran.com/p988457
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال