ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمود مهدی نیا، فوزیه بینتی عبدالطیف، حسن تقی پور، (1391). بررسی ارتباط افت فشار و ظرفیت حذف هیدروژن سولفاید با بار ورودی در بیوفیلتراسیون با بستر لجن فعال و مخلوط لجن فعال با سیلیکای شلتوک برنج، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 10(3)، 23. magiran.com/p990613
Mehdinia S. M (Phd) Abdul Latif P. (Phd) Taghipour H., (2012). Relationship between Pressure Drop and H2S Elimination Capacity and Mass Loading Rates in Bifiltration Using Activated Sludge and Mixed Activated Sludge and Rice Husk Silica, Tolooe Behdasht, 10(3), 23. magiran.com/p990613
سید محمود مهدی نیا، فوزیه بینتی عبدالطیف، حسن تقی پور، بررسی ارتباط افت فشار و ظرفیت حذف هیدروژن سولفاید با بار ورودی در بیوفیلتراسیون با بستر لجن فعال و مخلوط لجن فعال با سیلیکای شلتوک برنج. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1391؛ 10(3): 23. magiran.com/p990613
Mehdinia S. M (Phd) Abdul Latif P. (Phd) Taghipour H., Relationship between Pressure Drop and H2S Elimination Capacity and Mass Loading Rates in Bifiltration Using Activated Sludge and Mixed Activated Sludge and Rice Husk Silica, Tolooe Behdasht, 2012; 10(3): 23. magiran.com/p990613
سید محمود مهدی نیا، فوزیه بینتی عبدالطیف، حسن تقی پور، "بررسی ارتباط افت فشار و ظرفیت حذف هیدروژن سولفاید با بار ورودی در بیوفیلتراسیون با بستر لجن فعال و مخلوط لجن فعال با سیلیکای شلتوک برنج"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 10، شماره 3 (1391): 23. magiran.com/p990613
Mehdinia S. M (Phd) Abdul Latif P. (Phd) Taghipour H., "Relationship between Pressure Drop and H2S Elimination Capacity and Mass Loading Rates in Bifiltration Using Activated Sludge and Mixed Activated Sludge and Rice Husk Silica", Tolooe Behdasht 10, no.3 (2012): 23. magiran.com/p990613
سید محمود مهدی نیا، فوزیه بینتی عبدالطیف، حسن تقی پور، (1391). 'بررسی ارتباط افت فشار و ظرفیت حذف هیدروژن سولفاید با بار ورودی در بیوفیلتراسیون با بستر لجن فعال و مخلوط لجن فعال با سیلیکای شلتوک برنج'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 10(3)، صص.23. magiran.com/p990613
Mehdinia S. M (Phd) Abdul Latif P. (Phd) Taghipour H., (2012). 'Relationship between Pressure Drop and H2S Elimination Capacity and Mass Loading Rates in Bifiltration Using Activated Sludge and Mixed Activated Sludge and Rice Husk Silica', Tolooe Behdasht, 10(3), pp.23. magiran.com/p990613
سید محمود مهدی نیا؛ فوزیه بینتی عبدالطیف؛ حسن تقی پور. "بررسی ارتباط افت فشار و ظرفیت حذف هیدروژن سولفاید با بار ورودی در بیوفیلتراسیون با بستر لجن فعال و مخلوط لجن فعال با سیلیکای شلتوک برنج". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 10 ،3 ، 1391، 23. magiran.com/p990613
Mehdinia S. M (Phd) Abdul Latif P. (Phd) Taghipour H.. "Relationship between Pressure Drop and H2S Elimination Capacity and Mass Loading Rates in Bifiltration Using Activated Sludge and Mixed Activated Sludge and Rice Husk Silica", Tolooe Behdasht, 10, 3, 2012, 23. magiran.com/p990613
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال