ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رضا پاشایی فر، فریده عتابی، مصطفی کریمایی، محمدامین کرمی، (1391). بررسی میزان برخی آلاینده های داخل منازل روستایی شهرستان عجبشیر استان آذربایجان شرقی، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 10(3)، 31. magiran.com/p990615
Pashaeifar M(Ms.C) Atabi F. (Phd) Karimaee M. (Ms.C) Karami Ma, (2012). Determination of Nitrogen Dioxide (NO2) and Carbon Monoxide (CO) Concentration in Rural Residential Houses of Ajabshir, the City of Eastern Azerbaijan, Tolooe Behdasht, 10(3), 31. magiran.com/p990615
محمد رضا پاشایی فر، فریده عتابی، مصطفی کریمایی، محمدامین کرمی، بررسی میزان برخی آلاینده های داخل منازل روستایی شهرستان عجبشیر استان آذربایجان شرقی. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1391؛ 10(3): 31. magiran.com/p990615
Pashaeifar M(Ms.C) Atabi F. (Phd) Karimaee M. (Ms.C) Karami Ma, Determination of Nitrogen Dioxide (NO2) and Carbon Monoxide (CO) Concentration in Rural Residential Houses of Ajabshir, the City of Eastern Azerbaijan, Tolooe Behdasht, 2012; 10(3): 31. magiran.com/p990615
محمد رضا پاشایی فر، فریده عتابی، مصطفی کریمایی، محمدامین کرمی، "بررسی میزان برخی آلاینده های داخل منازل روستایی شهرستان عجبشیر استان آذربایجان شرقی"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 10، شماره 3 (1391): 31. magiran.com/p990615
Pashaeifar M(Ms.C) Atabi F. (Phd) Karimaee M. (Ms.C) Karami Ma, "Determination of Nitrogen Dioxide (NO2) and Carbon Monoxide (CO) Concentration in Rural Residential Houses of Ajabshir, the City of Eastern Azerbaijan", Tolooe Behdasht 10, no.3 (2012): 31. magiran.com/p990615
محمد رضا پاشایی فر، فریده عتابی، مصطفی کریمایی، محمدامین کرمی، (1391). 'بررسی میزان برخی آلاینده های داخل منازل روستایی شهرستان عجبشیر استان آذربایجان شرقی'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 10(3)، صص.31. magiran.com/p990615
Pashaeifar M(Ms.C) Atabi F. (Phd) Karimaee M. (Ms.C) Karami Ma, (2012). 'Determination of Nitrogen Dioxide (NO2) and Carbon Monoxide (CO) Concentration in Rural Residential Houses of Ajabshir, the City of Eastern Azerbaijan', Tolooe Behdasht, 10(3), pp.31. magiran.com/p990615
محمد رضا پاشایی فر؛ فریده عتابی؛ مصطفی کریمایی؛ محمدامین کرمی. "بررسی میزان برخی آلاینده های داخل منازل روستایی شهرستان عجبشیر استان آذربایجان شرقی". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 10 ،3 ، 1391، 31. magiran.com/p990615
Pashaeifar M(Ms.C) Atabi F. (Phd) Karimaee M. (Ms.C) Karami Ma. "Determination of Nitrogen Dioxide (NO2) and Carbon Monoxide (CO) Concentration in Rural Residential Houses of Ajabshir, the City of Eastern Azerbaijan", Tolooe Behdasht, 10, 3, 2012, 31. magiran.com/p990615
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال