ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل برخورداری، ساناز اسماعیلیان، محمد حسین مصدق، حسین فلاح زاده، نسیم طهماسبی، اصغر زارع، (1391). بررسی میزان غلظت بنزن در داخل کابین تاکسی های شهر یزد با استفاده از روش SPME، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 10(3)، 40. magiran.com/p990617
Barkhordari A. (Phd) Esmaeelyan S(Msc) Mosadegh M. (Phd) Falahzadeh M., Tahmasebi N. (Msc) Zare A., (2012). Survey of the In-Cabin Benzene Concentration in Yazd Yavi- cabs Using Soli Phase Microextraction Technique, Tolooe Behdasht, 10(3), 40. magiran.com/p990617
ابوالفضل برخورداری، ساناز اسماعیلیان، محمد حسین مصدق، حسین فلاح زاده، نسیم طهماسبی، اصغر زارع، بررسی میزان غلظت بنزن در داخل کابین تاکسی های شهر یزد با استفاده از روش SPME. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1391؛ 10(3): 40. magiran.com/p990617
Barkhordari A. (Phd) Esmaeelyan S(Msc) Mosadegh M. (Phd) Falahzadeh M., Tahmasebi N. (Msc) Zare A., Survey of the In-Cabin Benzene Concentration in Yazd Yavi- cabs Using Soli Phase Microextraction Technique, Tolooe Behdasht, 2012; 10(3): 40. magiran.com/p990617
ابوالفضل برخورداری، ساناز اسماعیلیان، محمد حسین مصدق، حسین فلاح زاده، نسیم طهماسبی، اصغر زارع، "بررسی میزان غلظت بنزن در داخل کابین تاکسی های شهر یزد با استفاده از روش SPME"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 10، شماره 3 (1391): 40. magiran.com/p990617
Barkhordari A. (Phd) Esmaeelyan S(Msc) Mosadegh M. (Phd) Falahzadeh M., Tahmasebi N. (Msc) Zare A., "Survey of the In-Cabin Benzene Concentration in Yazd Yavi- cabs Using Soli Phase Microextraction Technique", Tolooe Behdasht 10, no.3 (2012): 40. magiran.com/p990617
ابوالفضل برخورداری، ساناز اسماعیلیان، محمد حسین مصدق، حسین فلاح زاده، نسیم طهماسبی، اصغر زارع، (1391). 'بررسی میزان غلظت بنزن در داخل کابین تاکسی های شهر یزد با استفاده از روش SPME'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 10(3)، صص.40. magiran.com/p990617
Barkhordari A. (Phd) Esmaeelyan S(Msc) Mosadegh M. (Phd) Falahzadeh M., Tahmasebi N. (Msc) Zare A., (2012). 'Survey of the In-Cabin Benzene Concentration in Yazd Yavi- cabs Using Soli Phase Microextraction Technique', Tolooe Behdasht, 10(3), pp.40. magiran.com/p990617
ابوالفضل برخورداری؛ ساناز اسماعیلیان؛ محمد حسین مصدق؛ حسین فلاح زاده؛ نسیم طهماسبی؛ اصغر زارع. "بررسی میزان غلظت بنزن در داخل کابین تاکسی های شهر یزد با استفاده از روش SPME". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 10 ،3 ، 1391، 40. magiran.com/p990617
Barkhordari A. (Phd) Esmaeelyan S(Msc) Mosadegh M. (Phd) Falahzadeh M.; Tahmasebi N. (Msc) Zare A.. "Survey of the In-Cabin Benzene Concentration in Yazd Yavi- cabs Using Soli Phase Microextraction Technique", Tolooe Behdasht, 10, 3, 2012, 40. magiran.com/p990617
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال