ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین توانگر، فاطمه الحانی، زهره ونکی، (1391). تبیین تجارب پرستاران از تعارض کار- خانواده و ایفای حقوق کودکان: یک مطالعه کیفی، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 10(3)، 106. magiran.com/p990625
Tavangar H(Ph.D) Alhani F(Ph.D) Vanaki Z., (2012). Nurses Experience of Work - Family Conflict and Performance of the Children's Rights: a Qualitative Study, Tolooe Behdasht, 10(3), 106. magiran.com/p990625
حسین توانگر، فاطمه الحانی، زهره ونکی، تبیین تجارب پرستاران از تعارض کار- خانواده و ایفای حقوق کودکان: یک مطالعه کیفی. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1391؛ 10(3): 106. magiran.com/p990625
Tavangar H(Ph.D) Alhani F(Ph.D) Vanaki Z., Nurses Experience of Work - Family Conflict and Performance of the Children's Rights: a Qualitative Study, Tolooe Behdasht, 2012; 10(3): 106. magiran.com/p990625
حسین توانگر، فاطمه الحانی، زهره ونکی، "تبیین تجارب پرستاران از تعارض کار- خانواده و ایفای حقوق کودکان: یک مطالعه کیفی"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 10، شماره 3 (1391): 106. magiran.com/p990625
Tavangar H(Ph.D) Alhani F(Ph.D) Vanaki Z., "Nurses Experience of Work - Family Conflict and Performance of the Children's Rights: a Qualitative Study", Tolooe Behdasht 10, no.3 (2012): 106. magiran.com/p990625
حسین توانگر، فاطمه الحانی، زهره ونکی، (1391). 'تبیین تجارب پرستاران از تعارض کار- خانواده و ایفای حقوق کودکان: یک مطالعه کیفی'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 10(3)، صص.106. magiran.com/p990625
Tavangar H(Ph.D) Alhani F(Ph.D) Vanaki Z., (2012). 'Nurses Experience of Work - Family Conflict and Performance of the Children's Rights: a Qualitative Study', Tolooe Behdasht, 10(3), pp.106. magiran.com/p990625
حسین توانگر؛ فاطمه الحانی؛ زهره ونکی. "تبیین تجارب پرستاران از تعارض کار- خانواده و ایفای حقوق کودکان: یک مطالعه کیفی". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 10 ،3 ، 1391، 106. magiran.com/p990625
Tavangar H(Ph.D) Alhani F(Ph.D) Vanaki Z.. "Nurses Experience of Work - Family Conflict and Performance of the Children's Rights: a Qualitative Study", Tolooe Behdasht, 10, 3, 2012, 106. magiran.com/p990625
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال