ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه مقرب، هایده هدایتی، رسول نجفی، مجید صفری، سعید امیری، شهرام ادهمی، (1391). شیوع افسردگی و رویدادهای زندگی بیماران همودیالیزی مرکز آموزشی، درمانی ولی عصر (عج) بیرجند (سال 1389)، مجله مراقبت های نوین، 8(3)، 125. magiran.com/p992024
M. Mogharab, H. Hedayati, R. Najafi, M. Safari, S. Amiri, Sh Adhami, (2012). Prevalence of depression and life events in hemodialysis patients in Vali-Asr hospital in Birjand (2010), Modern Care Journal, 8(3), 125. magiran.com/p992024
مرضیه مقرب، هایده هدایتی، رسول نجفی، مجید صفری، سعید امیری، شهرام ادهمی، شیوع افسردگی و رویدادهای زندگی بیماران همودیالیزی مرکز آموزشی، درمانی ولی عصر (عج) بیرجند (سال 1389). مجله مراقبت های نوین، 1391؛ 8(3): 125. magiran.com/p992024
M. Mogharab, H. Hedayati, R. Najafi, M. Safari, S. Amiri, Sh Adhami, Prevalence of depression and life events in hemodialysis patients in Vali-Asr hospital in Birjand (2010), Modern Care Journal, 2012; 8(3): 125. magiran.com/p992024
مرضیه مقرب، هایده هدایتی، رسول نجفی، مجید صفری، سعید امیری، شهرام ادهمی، "شیوع افسردگی و رویدادهای زندگی بیماران همودیالیزی مرکز آموزشی، درمانی ولی عصر (عج) بیرجند (سال 1389)"، مجله مراقبت های نوین 8، شماره 3 (1391): 125. magiran.com/p992024
M. Mogharab, H. Hedayati, R. Najafi, M. Safari, S. Amiri, Sh Adhami, "Prevalence of depression and life events in hemodialysis patients in Vali-Asr hospital in Birjand (2010)", Modern Care Journal 8, no.3 (2012): 125. magiran.com/p992024
مرضیه مقرب، هایده هدایتی، رسول نجفی، مجید صفری، سعید امیری، شهرام ادهمی، (1391). 'شیوع افسردگی و رویدادهای زندگی بیماران همودیالیزی مرکز آموزشی، درمانی ولی عصر (عج) بیرجند (سال 1389)'، مجله مراقبت های نوین، 8(3)، صص.125. magiran.com/p992024
M. Mogharab, H. Hedayati, R. Najafi, M. Safari, S. Amiri, Sh Adhami, (2012). 'Prevalence of depression and life events in hemodialysis patients in Vali-Asr hospital in Birjand (2010)', Modern Care Journal, 8(3), pp.125. magiran.com/p992024
مرضیه مقرب؛ هایده هدایتی؛ رسول نجفی؛ مجید صفری؛ سعید امیری؛ شهرام ادهمی. "شیوع افسردگی و رویدادهای زندگی بیماران همودیالیزی مرکز آموزشی، درمانی ولی عصر (عج) بیرجند (سال 1389)". مجله مراقبت های نوین، 8 ،3 ، 1391، 125. magiran.com/p992024
M. Mogharab; H. Hedayati; R. Najafi; M. Safari; S. Amiri; Sh Adhami. "Prevalence of depression and life events in hemodialysis patients in Vali-Asr hospital in Birjand (2010)", Modern Care Journal, 8, 3, 2012, 125. magiran.com/p992024
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال