ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین رستمی، عادل نجف زاده، (1391). توسعه نقشه های سیل خیزی برای استان آذربایجان غربی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، فصلنامه فضای جغرافیایی، 12(37)، 201. magiran.com/p997758
Ramin Rostami, Adel Najafzadeh, (2012). Development of Flood Producing Maps Using Geographic Information Systems in West Azerbayjan Province, Iran, Geographic Space, 12(37), 201. magiran.com/p997758
رامین رستمی، عادل نجف زاده، توسعه نقشه های سیل خیزی برای استان آذربایجان غربی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1391؛ 12(37): 201. magiran.com/p997758
Ramin Rostami, Adel Najafzadeh, Development of Flood Producing Maps Using Geographic Information Systems in West Azerbayjan Province, Iran, Geographic Space, 2012; 12(37): 201. magiran.com/p997758
رامین رستمی، عادل نجف زاده، "توسعه نقشه های سیل خیزی برای استان آذربایجان غربی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی"، فصلنامه فضای جغرافیایی 12، شماره 37 (1391): 201. magiran.com/p997758
Ramin Rostami, Adel Najafzadeh, "Development of Flood Producing Maps Using Geographic Information Systems in West Azerbayjan Province, Iran", Geographic Space 12, no.37 (2012): 201. magiran.com/p997758
رامین رستمی، عادل نجف زاده، (1391). 'توسعه نقشه های سیل خیزی برای استان آذربایجان غربی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 12(37)، صص.201. magiran.com/p997758
Ramin Rostami, Adel Najafzadeh, (2012). 'Development of Flood Producing Maps Using Geographic Information Systems in West Azerbayjan Province, Iran', Geographic Space, 12(37), pp.201. magiran.com/p997758
رامین رستمی؛ عادل نجف زاده. "توسعه نقشه های سیل خیزی برای استان آذربایجان غربی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی". فصلنامه فضای جغرافیایی، 12 ،37 ، 1391، 201. magiran.com/p997758
Ramin Rostami; Adel Najafzadeh. "Development of Flood Producing Maps Using Geographic Information Systems in West Azerbayjan Province, Iran", Geographic Space, 12, 37, 2012, 201. magiran.com/p997758
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال