ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا تقربی، اسماعیل فخاریان، فخرالسادات میرحسینی، سیداصغر رسولی نژاد، حسین اکبری، حسین عاملی، (1390). عوامل موثر بر نتایج امتحان جامع علوم پایه در دانش آموختگان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مجله علوم پزشکی پارس، 9(3)، 30. magiran.com/p997939
Z. Tagharrobi, E. Fakharian, F. Mirhoseini, Sa Rasoulinejad, H. Akbari, H. Ameli, (2012). Influential factors on the results of the comprehensive basic sciences exam (CBSE) among the medical alumni of Kashan University of Medical Sciences, Pars Journal of Medical Sciences, 9(3), 30. magiran.com/p997939
زهرا تقربی، اسماعیل فخاریان، فخرالسادات میرحسینی، سیداصغر رسولی نژاد، حسین اکبری، حسین عاملی، عوامل موثر بر نتایج امتحان جامع علوم پایه در دانش آموختگان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. مجله علوم پزشکی پارس، 1390؛ 9(3): 30. magiran.com/p997939
Z. Tagharrobi, E. Fakharian, F. Mirhoseini, Sa Rasoulinejad, H. Akbari, H. Ameli, Influential factors on the results of the comprehensive basic sciences exam (CBSE) among the medical alumni of Kashan University of Medical Sciences, Pars Journal of Medical Sciences, 2012; 9(3): 30. magiran.com/p997939
زهرا تقربی، اسماعیل فخاریان، فخرالسادات میرحسینی، سیداصغر رسولی نژاد، حسین اکبری، حسین عاملی، "عوامل موثر بر نتایج امتحان جامع علوم پایه در دانش آموختگان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان"، مجله علوم پزشکی پارس 9، شماره 3 (1390): 30. magiran.com/p997939
Z. Tagharrobi, E. Fakharian, F. Mirhoseini, Sa Rasoulinejad, H. Akbari, H. Ameli, "Influential factors on the results of the comprehensive basic sciences exam (CBSE) among the medical alumni of Kashan University of Medical Sciences", Pars Journal of Medical Sciences 9, no.3 (2012): 30. magiran.com/p997939
زهرا تقربی، اسماعیل فخاریان، فخرالسادات میرحسینی، سیداصغر رسولی نژاد، حسین اکبری، حسین عاملی، (1390). 'عوامل موثر بر نتایج امتحان جامع علوم پایه در دانش آموختگان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان'، مجله علوم پزشکی پارس، 9(3)، صص.30. magiran.com/p997939
Z. Tagharrobi, E. Fakharian, F. Mirhoseini, Sa Rasoulinejad, H. Akbari, H. Ameli, (2012). 'Influential factors on the results of the comprehensive basic sciences exam (CBSE) among the medical alumni of Kashan University of Medical Sciences', Pars Journal of Medical Sciences, 9(3), pp.30. magiran.com/p997939
زهرا تقربی؛ اسماعیل فخاریان؛ فخرالسادات میرحسینی؛ سیداصغر رسولی نژاد؛ حسین اکبری؛ حسین عاملی. "عوامل موثر بر نتایج امتحان جامع علوم پایه در دانش آموختگان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان". مجله علوم پزشکی پارس، 9 ،3 ، 1390، 30. magiran.com/p997939
Z. Tagharrobi; E. Fakharian; F. Mirhoseini; Sa Rasoulinejad; H. Akbari; H. Ameli. "Influential factors on the results of the comprehensive basic sciences exam (CBSE) among the medical alumni of Kashan University of Medical Sciences", Pars Journal of Medical Sciences, 9, 3, 2012, 30. magiran.com/p997939
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال