ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه سلیمانی، گودرز احمدوند، بیژن سعادتیان، (1391). اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم های علف هرز خردل وحشی بر عملکرد و آستانه خسارت اقتصادی کلزا، مجله تولید گیاهان زراعی، 4(4)، 85. magiran.com/p998957
F. Soleymani, G. Ahmadvand, B. Saadatian, (2012). The effect of nitrogen levels and wild mustard densities on yield and economic threshold of canola, Electronic Journal of Crop Production, 4(4), 85. magiran.com/p998957
فاطمه سلیمانی، گودرز احمدوند، بیژن سعادتیان، اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم های علف هرز خردل وحشی بر عملکرد و آستانه خسارت اقتصادی کلزا. مجله تولید گیاهان زراعی، 1391؛ 4(4): 85. magiran.com/p998957
F. Soleymani, G. Ahmadvand, B. Saadatian, The effect of nitrogen levels and wild mustard densities on yield and economic threshold of canola, Electronic Journal of Crop Production, 2012; 4(4): 85. magiran.com/p998957
فاطمه سلیمانی، گودرز احمدوند، بیژن سعادتیان، "اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم های علف هرز خردل وحشی بر عملکرد و آستانه خسارت اقتصادی کلزا"، مجله تولید گیاهان زراعی 4، شماره 4 (1391): 85. magiran.com/p998957
F. Soleymani, G. Ahmadvand, B. Saadatian, "The effect of nitrogen levels and wild mustard densities on yield and economic threshold of canola", Electronic Journal of Crop Production 4, no.4 (2012): 85. magiran.com/p998957
فاطمه سلیمانی، گودرز احمدوند، بیژن سعادتیان، (1391). 'اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم های علف هرز خردل وحشی بر عملکرد و آستانه خسارت اقتصادی کلزا'، مجله تولید گیاهان زراعی، 4(4)، صص.85. magiran.com/p998957
F. Soleymani, G. Ahmadvand, B. Saadatian, (2012). 'The effect of nitrogen levels and wild mustard densities on yield and economic threshold of canola', Electronic Journal of Crop Production, 4(4), pp.85. magiran.com/p998957
فاطمه سلیمانی؛ گودرز احمدوند؛ بیژن سعادتیان. "اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم های علف هرز خردل وحشی بر عملکرد و آستانه خسارت اقتصادی کلزا". مجله تولید گیاهان زراعی، 4 ،4 ، 1391، 85. magiran.com/p998957
F. Soleymani; G. Ahmadvand; B. Saadatian. "The effect of nitrogen levels and wild mustard densities on yield and economic threshold of canola", Electronic Journal of Crop Production, 4, 4, 2012, 85. magiran.com/p998957
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال