ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن سعادتیان، گودرز احمدوند، فاطمه سلیمانی، (1391). ارزیابی مدل های تجربی رقابت علف هرز چاودار و خردل وحشی، در پیش بینی کاهش عملکرد دو رقم گنم زمستانه، مجله تولید گیاهان زراعی، 4(4)، 157. magiran.com/p998961
B. Saadatian, G. Ahmadvand, F. Soleymani, (2012). Evaluation empirical models of feral rye and wild mustard to predict yield loss of two winter wheat cultivars, Electronic Journal of Crop Production, 4(4), 157. magiran.com/p998961
بیژن سعادتیان، گودرز احمدوند، فاطمه سلیمانی، ارزیابی مدل های تجربی رقابت علف هرز چاودار و خردل وحشی، در پیش بینی کاهش عملکرد دو رقم گنم زمستانه. مجله تولید گیاهان زراعی، 1391؛ 4(4): 157. magiran.com/p998961
B. Saadatian, G. Ahmadvand, F. Soleymani, Evaluation empirical models of feral rye and wild mustard to predict yield loss of two winter wheat cultivars, Electronic Journal of Crop Production, 2012; 4(4): 157. magiran.com/p998961
بیژن سعادتیان، گودرز احمدوند، فاطمه سلیمانی، "ارزیابی مدل های تجربی رقابت علف هرز چاودار و خردل وحشی، در پیش بینی کاهش عملکرد دو رقم گنم زمستانه"، مجله تولید گیاهان زراعی 4، شماره 4 (1391): 157. magiran.com/p998961
B. Saadatian, G. Ahmadvand, F. Soleymani, "Evaluation empirical models of feral rye and wild mustard to predict yield loss of two winter wheat cultivars", Electronic Journal of Crop Production 4, no.4 (2012): 157. magiran.com/p998961
بیژن سعادتیان، گودرز احمدوند، فاطمه سلیمانی، (1391). 'ارزیابی مدل های تجربی رقابت علف هرز چاودار و خردل وحشی، در پیش بینی کاهش عملکرد دو رقم گنم زمستانه'، مجله تولید گیاهان زراعی، 4(4)، صص.157. magiran.com/p998961
B. Saadatian, G. Ahmadvand, F. Soleymani, (2012). 'Evaluation empirical models of feral rye and wild mustard to predict yield loss of two winter wheat cultivars', Electronic Journal of Crop Production, 4(4), pp.157. magiran.com/p998961
بیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند؛ فاطمه سلیمانی. "ارزیابی مدل های تجربی رقابت علف هرز چاودار و خردل وحشی، در پیش بینی کاهش عملکرد دو رقم گنم زمستانه". مجله تولید گیاهان زراعی، 4 ،4 ، 1391، 157. magiran.com/p998961
B. Saadatian; G. Ahmadvand; F. Soleymani. "Evaluation empirical models of feral rye and wild mustard to predict yield loss of two winter wheat cultivars", Electronic Journal of Crop Production, 4, 4, 2012, 157. magiran.com/p998961
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال