به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ن)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ناتوانی های یادگیری 2251-8673 بهار 1401 دانشگاه محقق اردبیلی
نشریه نامه آموزش عالی 2008-4617 زمستان 1400 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران 1735-000x بهار و تابستان 1400 انجمن جمعیت شناسی ایران
نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996 پاییز 1400 انجمن حشره شناسی ایران
نشریه نامه انسان شناسی 1375-2096 پاییز و زمستان 1400 انجمن انسان شناسی ایران
نامه صدوق پاییز 1398 محمد صدوقی
نامه فرهنگ و ارتباطات پاییز و زمستان 1399 دانشگاه امام صادق
نامه فرهنگستان 1025-0832 پاییز 1396 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نشریه نامه معماری و شهرسازی 2008-2649 بهار 1401 دانشگاه هنر
مجله نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
نامه مکانیک شریف 1561-9389 تابستان 1399 دانشگاه صنعتی شریف
نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی 2008-2649 پاییز 1400 دانشگاه هنر
نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 2008-2649 بهار 1400 دانشگاه هنر
فصلنامه نانو مقیاس 2423-5628 بهار 1401 انجمن نانو فناوری ایران
فصلنامه نانو مواد 2008-6156 بهار 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
نشریه نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه نخبگان علوم و مهندسی 2538-581x گروه نخبگان دانشگاهی ایران
نشریه ندا بهار و تابستان 1398 انجمن آمار ایران
فصلنامه نسیم تندرستی 2322-245X پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
نشریه نسیم خرد 2476-4302 پاییز و زمستان 1399 مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی
|
 • pISSN: 2008-4617
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  مدیر مسئول: دکتر رضا منیعی
  سردبیر: دکتر ابراهیم خدایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (زمستان 1400)
 • pISSN: 1561-9389
  سالنامه تخصصی - کاربردی مهندسی مکانیک
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر جواد اکبری
  سردبیر: علیرضا کشتکار باقری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (تابستان 1399)
 • pISSN: 2008-6156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر سید حسین بدیعی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (بهار 1401)
 • pISSN: 2538-581x
  دوماهنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت و علوم فناوری های نوین به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: گروه نخبگان دانشگاهی ایران
  مدیر مسئول: آذین موحدی
  سردبیر: دکتر سیامک حاجی یخچالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال