فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف N)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Nano Dimension 2008-8868 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Nano Letters 2008-9295 Jun 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
Nano Structures 2251-7871 Spring 2019 دانشگاه کاشان
Nanomedicine Journal 2322-3049 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Nanoscience and Nanotechnology 1735-7004 Spring 2019 انجمن نانو فناوری ایران
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
Neonatology 2251-7510 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
nephropathology 2251-8363 Jul 2019 انجمن پیشگیری نفروپاتی دیابتی
Nephro-Urology Monthly 2251-7006 May 2019 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
Neurology 2008-384X 2019 انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
Neurosurgery 2423-6497 Autumn 2018 انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران
new Chemistry 2383-188x spring 2019 دکتر رویا احمدی
Nonlinear Analysis And Applications 2008-6822 Summer and Autumn 2018 دانشگاه سمنان
Nosocomial Infection 2014 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Novelty in Biomedicine 2345-3346 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nuclear Medicine 1681-2824 Summer-Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nuclear Medicine & Biology 2322-5718 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Numerical Analysis and Optimization 2423 -6977 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Numerical Simulation in Engineering 1735-0751 پاییز 1392 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Nursing and Midwifery Research 1735-9066 Sep-Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
|
 • pISSN: 2008-8868
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
  مدیر مسئول: پروفسور بابک صادقی
  سردبیر: دکتر خلیل پورشمسیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2251-7871 eISSN: 2251-788X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول: دکتر محمد الماسی کاشی
  سردبیر: دکتر مسعود صلواتی نیاسری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2322-3049
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمودرضا جعفری
  سردبیر: دکتر محمد رمضانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2251-7510 eISSN: 2322-2158
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلیرضا مرندی
  سردبیر: دکتر رضا سعیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2251-8363
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن پیشگیری نفروپاتی دیابتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حمید نصری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Jul 2019)
 • eISSN: 2008-384X
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین پاکدامن
  سردبیر: دکتر شهریار نفیسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2423-6497 eISSN: 2423-6829
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران
  مدیر مسئول: دکتر حمید رحمت
  سردبیر: دکتر کاظم عباسیون
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (پیاپی 16، Autumn 2018)
 • فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر علیشا اکیا
  سردبیر: دکتر کیقباد قدیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 2 (2014)
 • pISSN: 2345-3346
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا رمضانی
  سردبیر: دکتر حسین گودرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2423 -6977
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: محمدهادی فرهی
  سردبیر: دکتر علیرضا سهیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال