فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی معتبر

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۷۵۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Acta Medica Iranica 0044-6025 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Addiction & Health 2008-4633 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Advanced Ceramics Progress 2423-7477 Winter 2018 پژوهشگاه مواد و انرژی
Advanced Design and Manufacturing Technology 2252-0406 Jun 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Advanced Materials and Processing 2322-388X Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Advanced Pharmaceutical Bulletin 2228-5881 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology Winter and Spring 2018 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Advances in Biosciences 2008-4978 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Advances in Environmental Health Research 2345-3990 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Advances in Environmental Technology 2476-6674 Winter 2018 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Advances in Medical and Biomedical Research 9366-1606 Nov-Dec2018 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Advances in Medical Education & Professionalism 2322-2220 July 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Advances in Railway Engineering 2012-6598 Winter - Spring 2015 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
Aerospace Science and Technology 1735-2134 Summer-Autumn 2017 انجمن هوافضای ایران
Agricultural Management and Development 2159-5852 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Agricultural Science and Technology 1680-7073 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Air Pollution and Health 2476-3071 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Algebraic Structures and Their Applications 2382-9761 Winter-Spring 2019 دانشگاه یزد
|
 • pISSN: 2008-4633 eISSN: 2008-8469
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر قدرت الله رجبی زاده
  سردبیر: دکتر حسن ضیاء الدینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Summer 2019)
 • pISSN: 2423-7477
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی هدوی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Winter 2018)
 • pISSN: 2322-388X
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
  سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریز سنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2018)
 • pISSN: 2228-5881
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر حسین بابایی
  سردبیر: دکتر هادی ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2008-4978
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر سیدحسن مقدم نیا
  سردبیر: دکتر حمید علوی مجد
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2476-6674 eISSN: 2476-4779
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سهیلا شکرالله زاده
  سردبیر: دکتر سیدجلال الدین شایگان
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Winter 2018)
 • pISSN: 9366-1606 eISSN: 2322-4231
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا بیگلری
  سردبیر: دکتر یوسف مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 119 (Nov-Dec2018)
 • pISSN: 2012-6598
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
  مدیر مسئول: مهندس سیدابوالفضل بهره دار
  سردبیر: دکتر جبارعلی ذاکری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Winter - Spring 2015)
 • pISSN: 2159-5852 eISSN: 2159-5860
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر محمدصادق اللهیاری
  سردبیر: دکتر محمد چیذری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2476-3071
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر کاظم ندافی
  سردبیر: دکتر رامین نبی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 2 (Spring 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال