فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی معتبر

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۸۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Acta Medica Iranica 0044-6025 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Addiction & Health 2008-4633 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Advanced Ceramics Progress 2423-7477 Spring 2020 پژوهشگاه مواد و انرژی
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2252-0406 Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Advanced Journal of Emergency Medicine 2588-400X Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of advanced materials and processing 2322-388X Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Advanced Periodontology and Implant Dentistry 2008-7748 2017 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Advanced Pharmaceutical Bulletin 2228-5881 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology 2676-4873 Summer and Autumn 2018 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Journal of Advanced Sport Technology 2538-5259 Summer and Autumn 2019 دانشگاه محقق اردبیلی
Journal of Advances in Environmental Health Research 2345-3990 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Advances in Environmental Technology 2476-6674 Summer 2018 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 9366-1606 Jul Aug 2020 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Journal of Advances in Medical Education & Professionalism 2322-2220 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Journal of Advances in Railway Engineering 2012-6598 Winter - Spring 2015 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
Journal of Aerospace Science and Technology 1735-2134 Summer-Autumn 2017 انجمن هوافضای ایران
Journal of Agricultural Science and Technology 1680-7073 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Air Pollution and Health 2476-3071 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 2008-4633 eISSN: 2008-8469
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر قدرت الله رجبی زاده
  سردبیر: دکتر حسن ضیاء الدینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2423-7477 eISSN: 2423-7485
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا خاوندی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2020)
 • pISSN: 2322-388X eISSN: 2345-4601
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
  سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریزسنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2228-5881
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر حسین بابایی
  سردبیر: دکتر هادی ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (2020)
 • pISSN: 2476-6674 eISSN: 2476-4779
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سهیلا شکرالله زاده
  سردبیر: دکتر سید جلال الدین شایگان
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (Summer 2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال