فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف د)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۹۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دانش گیاه پزشکی ایران 2008-4781 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 2251-6859 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دانش مدیریت 3871-1019 تابستان 1387 دانشگاه تهران
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث زمستان 1397 محمدمهدی احسانی فر
دانش های بومی ایران 2345-6019 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
دانش و پژوهش حقوقی 2223-5874 بهار و تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 1563-3314 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
دانش و پژوهش علوم دامی 2228-7671 پاییز 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دانش و تندرستی 2345-3753 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
دانش و فناوری هوافضا 2322-1070 بهار 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
دانش کشاورزی و تولید پایدار 2476-4310 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
دانشگاه علوم پزشکی اراک 1735-5338 مرداد و شهریور 1398 دانشگاه علوم پزشکی اراک
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 7280-2228 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی البرز 2322-3839 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی البرز
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1563-4728 خرداد1398 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی بابل 1561-4107 فروردین 1398 دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2197-1607 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 2345-542x زمستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
|
 • pISSN: 3871-1019
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدرضا سیدجوادین
  سردبیر: دکتر طهمورث حسنقلی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1387)
 • pISSN: 2345-3753
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر جواد نوریان
  سردبیر: دکتر سهراب حاجی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-1456
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
  سردبیر: دکتر محمود هوشمند
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 34 (اسفند 1389)
 • pISSN: 2322-1070 eISSN: 2645-3622
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  مدیر مسئول: دکتر مهران نصرت اللهی
  سردبیر: دکتر شهرام یوسفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال