به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Insect Biodiversity and Systematics 2423-8112 Mar 2020 انجمن حشره شناسی ایران
International Journal of Aquatic Biology 2383-0956 Apr 2022 انجمن ماهی شناسی ایران
International Journal of Lignocellulosic Products 2014 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Iran Agricultural Research 1013-9885 Summer and Autumn 2021 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding 2251-9610 Oct 2020 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Journal of Agriculture, Environment and Society Jun 2022 دانشگاه زابل
Journal of Lignocellulose 2252-0287 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Livestock Science and Technology 2322-3553 Summer-Atumn 2019 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mycologia Iranica 2382-9664 Winter and Spring 2021 انجمن قارچ شناسی ایران
Journal of Nature and Spatial Sciences 2783-1604 Winter and Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
Journal of Nuts 2383-319X Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Journal of Ornamental Plants 2251-6433 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Persian Journal of Acarology 2251-8169 Summer 2022 انجمن کنه شناسی ایران
Journal of Plant Ecophysiology 2008-7861 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
Journal of Plant Molecular Breeding 2322-3332 Winter and Spring 2020 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
Journal of Plant Physiology and Breeding 2008-5168 Summer-Autumn 2021 دانشگاه تبریز
International Journal of Plant Production 1735-6814 Jun 2021 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Podoces 1735-6725 2021
Poultry Science Journal 2345-6604 Summer -Autumn 2021 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Journal of Rangeland Science 2008-9996 Summer 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
|
 • pISSN: 2383-0956 eISSN: 2322-5270
  دوماهنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سهیل ایگدری
  سردبیر: دکتر باقر مجازی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Apr 2022)
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر حسین رسالتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2014)
 • pISSN: 1013-9885
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سید مجتبی زبرجد
  سردبیر: دکتر سید علی اکبر بهجت نیا
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهلم شماره 2 (Summer and Autumn 2021)
 • pISSN: 2251-9610 eISSN: 2676-346X
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  مدیر مسئول: دکتر جعفر احمدی
  سردبیر: دکتر رحیم حداد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Oct 2020)
 • pISSN: 2382-9664 eISSN: 2382-9656
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن قارچ شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رسول زارع
  سردبیر: دکتر محمد جوان نیکخواه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter and Spring 2021)
 • pISSN: 2383-319X eISSN: 2383-3416
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حسین افشاری
  سردبیر: دکتر کوروش وحدتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (Spring 2022)
 • pISSN: 2251-6433 eISSN: 2251-6441
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر داوود هاشم آبادی
  سردبیر: دکتر روح انگیز نادری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2008-7861
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: محمدحسن شیرزادی
  سردبیر: دکتر حسین حیدری شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (2012)
 • pISSN: 2322-3332 eISSN: 2322-5092
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
  مدیر مسئول: دکتر نادعلی باباییان جلودار
  سردبیر: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter and Spring 2020)
 • pISSN: 1735-6725
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  مدیر مسئول: دکتر ساسان فریدونی
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم خالقی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 1 (2021)
 • pISSN: 2345-6604 eISSN: 2345-6566
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر محمود شمس شرق
  سردبیر: دکتر بهروز دستار
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Summer -Autumn 2021)
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 3 (Summer 2022)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال