فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۳۵۶۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Architectural Engineering & Urban Planning 2228-7337 Jun 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
Archives in Military Medicine 2345-5071 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
Archives of Academic Emergency Medicine 2645-4904 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Advances in Biosciences 2008-4978 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Anesthesiology and Critical Care 2423-5849 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives of Bone and Joint Surgery 2345-4644 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Archives of Breast Cancer 2383-0425 August 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives Of Cardiovascular Imaging 2322-5327 May 2016 انجمن تحقیقات اکو کاردیوگرافی ایران
Archives of Clinical Infectious Diseases 2345-2641 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Hygiene Sciences 2322-4916 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی قم
Archives of Iranian Medicine 1029-2977 Sep 2019 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
Archives of Medical Laboratory Sciences Winter 2018 انجمن علمی جامعه آزمایشگاه
Archives of Neuroscience 2322-5769 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives Of Occupational Health 2588-3070 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Archives of Pediatric Infectious Diseases 2322-1828 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Razi Institute 0365-3439 Summer 2019 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
Archives of Trauma Research 2251-953X Jan-Mar 2019 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Arthropod-Borne Diseases 2322-1984 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Artificial Intelligence and Data Mining 2322-5211 Summer 2019 دانشگاه صنعتی شاهرود
Artificial Intelligence in Electrical Engineering 2345-4652 Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
|
 • pISSN: 2345-5071
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین لشکری
  سردبیر: دکتر علیرضا خوشدل
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2383-0425
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر احمد کاویانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (August 2019)
 • pISSN: 2322-5327
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن تحقیقات اکو کاردیوگرافی ایران
  مدیر مسئول: دکتر زهرا اجاقی حقیقی
  سردبیر: دکتر آنیتا صادق پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (May 2016)
 • pISSN: 2322-4916
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی قم
  مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
  سردبیر: دکتر احمدرضا یاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 1029-2977 eISSN: 1735-3947
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر ایرج فاضل
  سردبیر: دکتر رضا ملک زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 9 (Sep 2019)
 • eISSN: 2322-5769
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدحسن امامی رضوی
  سردبیر: دکتر مجید سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Oct 2019)
 • pISSN: 2322-1828 eISSN: 2322-1836
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله کریمی
  سردبیر: دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Jul 2019)
 • pISSN: 2251-953X
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  مدیر مسئول: دکتر اسماعیل فخاریان
  سردبیر: دکتر محمدرضا فاضل
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Jan-Mar 2019)
 • pISSN: 2322-1984
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا یعقوبی ارشادی
  سردبیر: دکتر حسن وطن دوست
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (Sep 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال