فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۳۵۶۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Arya Atherosclerosis 1735-3955 2019 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology 2322-2611 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Asian journal of civil engineering 1563-0854 Dec 2017 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
Asian Journal Of Health Psychology 2588-4204 Autumn 2017-Winter 2018 موسسه علمی روان شناسی سلامت ایران
Astronomy and Astrophysic 2322-4924 Winter 2018 انجمن نجوم ایران
Auditory and Vestibular Research 2423-480X 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 2383-0301 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Dental Research 2008-7695 Mar 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 2423-6292 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biochemistry 2345-4113 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biotechnology 2008-2835 Oct-Dec 2019 جهاد دانشگاهی
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 2383-2436 2018 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Phytomedicine 2228-7930 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Azarian Journal of Agriculture 2383-4420 Jun 219 علی اصغر علیلو
Banach Journal of Mathematical Analysis 1735-8787 Oct 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Basic & Clinical Pathophysiology 2322-1895 Winter and Spring 2019 دانشگاه شاهد
Basic and Clinical Cancer Research 2228-6527 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Basic and Clinical Neuroscience 2008-126X Jul-Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Basic Medical Sciences 2008-3866 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Behavioral Sciences 2322-1194 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
|
 • pISSN: 1735-3955 eISSN: 2251-6638
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر نیزل صراف زادگان
  سردبیر: دکتر معصومه صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 1563-0854 eISSN: 2522-011X
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
  مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده
  سردبیر: دکتر علی کاوه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 8 (Dec 2017)
 • pISSN: 2588-4204
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: موسسه علمی روان شناسی سلامت ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهناز علی اکبری دهکردی، دکتر احمد علیپور
  سردبیر: دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Autumn 2017-Winter 2018)
 • pISSN: 2322-4924 eISSN: 2383-403X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن نجوم ایران
  مدیر مسئول: دکتر یوسف ثبوتی
  سردبیر: دکتر سعدالله نصیری قیداری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter 2018)
 • pISSN: 2008-7695 eISSN: 2423-7582
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی همدان
  مدیر مسئول: دکتر پرویز ترک زبان
  سردبیر: دکتر مینا جزایری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Mar 2019)
 • pISSN: 2228-7930 eISSN: 2228-7949
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمد رمضانی
  سردبیر: دکتر محمدحسین بسک آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 6 (Oct 2019)
 • pISSN: 2228-6527 eISSN: 2228-5466
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی محققی
  سردبیر: دکتر کاظم زنده دل
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2008-126X eISSN: 2228-7442
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدتقی جغتایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Jul-Aug 2019)
 • pISSN: 2322-1194 eISSN: 2676-2900
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی فتحی آشتیانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال