فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۱۲۱ تا ۱۳۲ از ۱۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نامه فرهنگستان 1025-0832 تابستان 1397 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نقد ادب معاصر عربی 2322-5068 بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
نقد ادبی 2008-0360 بهار 1398 دانشگاه تربیت مدرس
نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
نقد زبان و ادبیات خارجی 2008-7330 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
نقد و نظریه ادبی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه گیلان
هنر زبان 2476-6526 اردیبهشت 1398 دکتر مهدی محمدبیگی
کارنامه ادب پارسی 2645-5781 پاییز و زمستان 1397 دکتر وحید مبارک
کاوش نامه ادبیات تطبیقی 2228-7639 بهار 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 1735-9589 بهار 1398 دانشگاه یزد
کهن نامه ادب پارسی 2383-0603 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 2008-0360 eISSN: 2538-2179
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار
  سردبیر: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال