فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۱۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
زیست شناسی میکروارگانیسم ها 2322-5173 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
زیست شناسی کاربردی 2251-7901 زمستان 1397 دانشگاه الزهرا
زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 2322-2115 تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
زیست فناوری میکروبی 2008-5591 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
ژئوفیزیک ایران 2008-0336 بهار 1398 انجمن ژئوفیزیک ایران
سلول و بافت 2228-7035 بهار 1398 دانشگاه اراک
سنجش و ایمنی پرتو 2322-5971 زمستان 1397 انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
شیمی و مهندسی شیمی ایران 1022-7768 پاییز 1397 جهاد دانشگاهی
شیمی کاربردی 1735-9457 پاییز 1398 دانشگاه سمنان
طبیعت ایران 2538-4880 مرداد و شهریور 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علوم پایه 1607-9884 1389 دانشگاه الزهرا
علوم دانشگاه خوارزمی 1686-8222 پاییز 1393 دانشگاه خوارزمی
علوم دانشگاه شهید چمران اهواز بهار 1388 دانشگاه شهید چمران اهواز
علوم زمین 1023-7429 تابستان 1398 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
علوم محیطی 1735-1324 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم و تکنولوژی محیط زیست 1563-4809 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علوم و فنون دریایی 2008-8965 بهار 1398 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
علوم و فنون هسته ای 1735-1871 تابستان 1398 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
علوم و مهندسی محیط زیست 2476-4582 زمستان 1396 دانشگاه محیط زیست
فرآیند و کارکرد گیاهی 2322-2727 2019 انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
|
 • pISSN: 2322-5173 eISSN: 2322-5181
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدحمید زرکش اصفهانی
  سردبیر: دکتر گیتی امتیازی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (بهار 1398)
 • pISSN: 2228-7035 eISSN: 2345-3567
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه اراک
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا مومنی
  سردبیر: دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2322-5971 eISSN: 2322-598x
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
  مدیر مسئول: دکتر احمد رمضانی مقدم
  سردبیر: مصطفی زاهدی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-9457
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر علی عموزاده
  سردبیر: دکتر سیدحسن زوار موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1607-9884
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر شایسته سپهر
  سردبیر: دکتر یحیی فرهنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و سوم شماره 1 (1389)
 • pISSN: 1023-7429 eISSN: 2645-4963
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  مدیر مسئول: دکتر راضیه لک
  سردبیر: دکتر منوچهر قرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 112 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-1871 eISSN: 2676-5861
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر بابک خدادوست
  سردبیر: دکتر محمد قنادی مراغه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 88 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-2727 eISSN: 2383-3688
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
  مدیر مسئول: دکتر پرویز احسان زاده
  سردبیر: دکتر علی اکبر احسان پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 31 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال