فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی یزد

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Archives Of Occupational Health 2588-3070 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Case Reports in Practice 2322-5041 Jul 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Community Health Research 2322-5688 Jul-Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Diabetes and Obesity 2008-6792 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Disaster and Emergency Research 2588-6150 Jul-Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Elderly Health Journal 2423-6179 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Environmental Health and Sustainable Development 2476-6267 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Evidence Based Health Policy, Management and Economics 2538-5070 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Food Quality and Hazards Control 2345-685x Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Medical Laboratory 2423-3706 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Nutrition and Food Security 2476-7417 Nov 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Pediatric Hematology and Oncology 2008-8892 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Reproductive BioMedicine 2476-4108 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Social Behavior Research & Health 2538-4813 May 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
بهداشت کار و ارتقای سلامت 2643-2588 مرداد 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2228-5741 شهریور 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
راهبردهای مدیریت در نظام سلامت 2476-6879 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
طب کار 2251-7189 زمستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
طلوع بهداشت 1728-5127 مرداد و شهرویور 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 2251-7065 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
|
 • pISSN: 2322-5041
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدباقر اولیا
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Jul 2018)
 • pISSN: 2322-5688 eISSN: 2345-2609
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدحسن لطفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Jul-Sep 2019)
 • pISSN: 2008-6792 eISSN: 2345-2250
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: محمد افخمی اردکانی
  سردبیر: دکتر محمد افخمی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Spring 2019)
 • pISSN: 2588-6150
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود میرزایی
  سردبیر: دکتر محمدرضا خواجه امینیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 2 (Jul-Dec 2019)
 • pISSN: 2423-6179
  دوفصلنامه پرستاری (پیراپزشکی) , سلامت سالمندی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Jun 2019)
 • pISSN: 2345-685x
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر بهادر حاجی محمدی
  سردبیر: دکتر محمدحسن احرام پوش
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2423-3706
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حسین هادی ندوشن
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Aug 2019)
 • pISSN: 2476-4108 eISSN: 2476-3772?
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر سراج الدین وحیدی
  سردبیر: دکتر عباس افلاطونیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 9 (پیاپی 116، Sep 2019)
 • pISSN: 2251-7189 eISSN: 2251-8274
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر سیدجلیل میرمحمدی
  سردبیر: دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال