فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه شاهد

۱۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Basic & Clinical Pathophysiology 2322-1895 Winter and Spring 2019 دانشگاه شاهد
Communication Engineering 2322-4088 Winter-Spring 2019 دانشگاه شاهد
Quality Engineering and Production Optimization 2423-3781 Summer - Autumn 2018 دانشگاه شاهد
اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی تابستان 1393 دانشگاه شاهد
ادبیات دفاع مقدس 2645-3800 بهار و تابستان 1397 دانشگاه شاهد
پژوهش های آموزش و یادگیری 2345-2196 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
پژوهشنامه علم سنجی 2423-3773 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 2252-0732 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
دانش زراعت 2345-3281 1393 دانشگاه شاهد
دانشور پزشکی 1028-3188 شهریور 1398 دانشگاه شاهد
دانشور رفتار 1028-3188 دی 1390 دانشگاه شاهد
راهبردهای بازرگانی 1028-3188 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شاهد
روانشناسی بالینی و شخصیت 2345-2188 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
نگره 1735-4560 زمستان 1397 دانشگاه شاهد
|
 • pISSN: 2322-4088 eISSN: 2322-3936
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر محمد پویان
  سردبیر: دکتر حمیدرضا حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2423-3773 eISSN: 2423-5563
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر حمزه علی نورمحمدی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2345-3281
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر مجید امینی دهقی
  سردبیر: دکتر سیدعلی محمدمدرس ثانوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (1393)
 • pISSN: 1028-3188
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر احمدعلی نوربالا
  سردبیر: دکتر مهرداد روغنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 142 (شهریور 1398)
 • pISSN: 1028-3188
  دوماهنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی
  سردبیر: دکتر محمدعلی اصغری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (دی 1390)
 • pISSN: 1735-4560
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر شیرازی
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال