فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Basic and Clinical Neuroscience 2008-126X Jul-Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Children and Adolescents 2645-6435 Mar 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Client-Centered Nursing Care 2476-4132 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Hospital Research 2251-8940 Spring 2008 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Medical Journal Of the Islamic Republic of Iran 1016-1430 2018 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Medical Physiology 2538-2322 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Minimally Invasive Surgical Sciences 2251-7022 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Pharmacology and Therapautics 1735-2657 2018 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Research in Cardiovascular Medicine 2251-9572 Jan-Mar 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Shafa Orthopedic Journal 2345-296X May 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Virology 1735-5680 2018 انجمن ویروس شناسی ایران
بیهوشی و درد 2228-6659 پاییز 1398 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
پرستاری ایران 2008-5923 تیر 1398 دانشگاه علوم پزشکی ایران
ره آورد سلامت 1234-1234 زمستان 1396 دانشگاه علوم پزشکی ایران
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 1735-4315 تابستان 1398 دانشکاه علوم پزشکی ایران
سلامت کار ایران 7493-2228 مرداد و شهرویور 1398 دانشکاه علوم پزشکی ایران
علوم پزشکی رازی 7043-2228 شهریور 1398 دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیریت سلامت 2008-1227 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی ایران
|
 • pISSN: 2008-126X eISSN: 2228-7442
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدتقی جغتایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Jul-Aug 2019)
 • eISSN: 2645-6435
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسن اتوکش
  سردبیر: دکتر رزیتا حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (Mar 2019)
 • pISSN: 2476-4132
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر فروغ رفیعی
  سردبیر: دکتر نورالدین محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 2251-8940 eISSN: 2322-2085
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدجمال الدین طبیبی
  سردبیر: دکتر محمدمهدی سپهری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Spring 2008)
 • pISSN: 1016-1430 eISSN: 2251-6840
  سالنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد فرهادی
  سردبیر: دکتر مازیار مرادی لاکه، دکتر حمید برادران
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و دوم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2538-2322
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر فریناز نصیری نژاد
  سردبیر: دکتر محمود یوسفی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Spring 2019)
 • pISSN: 2345-296X eISSN: 2383-4315
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر داوود جعفری، دکتر ابوالفضل باقری فرد
  سردبیر: دکتر نوید نبی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (May 2019)
 • pISSN: 1735-5680 eISSN: 2588-5030
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ویروس شناسی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود شمسی شهرآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2228-6659 eISSN: 2322-3324
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمودرضا آل بویه
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-5923 eISSN: 2008-5931
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی
  سردبیر: دکتر سودابه جولایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 118 (تیر 1398)
 • pISSN: 7043-2228 eISSN: 7051-2228
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلی جوادموسوی
  سردبیر: دکتر مرتضی فلاح پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 183 (شهریور 1398)
 • pISSN: 2008-1227 eISSN: 2008-1219
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا ملکی
  سردبیر: دکتر فرحناز صدوقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال