فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه کاشان

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Mathematical Chemistry 2228-6489 Summer 2019 دانشگاه کاشان
Nano Structures 2251-7871 Summer 2019 دانشگاه کاشان
پژوهشنامه کاشان بهار و تابستان 1397 دانشگاه کاشان
حدیث پژوهی 2008-6547 بهار و تابستان 1398 دانشگاه کاشان
رسانه دانشگاه زمستان 1385 دانشگاه کاشان
سنجش و ایمنی پرتو 2322-5971 تابستان 1398 انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
محاسبات نرم 2322-3707 بهار و تابستان 1396 دانشگاه کاشان
مطالعات عرفانی 2008-6555 بهار و تابستان 1397 دانشگاه کاشان
مطالعات معماری ایران بهار و تابستان 1398 دانشگاه کاشان
مهندسی اکوسیستم بیابان 2538-6336 پاییز 1398 دانشگاه کاشان
مهندسی و مدیریت انرژی پاییز 1398 دانشگاه کاشان
هنرهای صناعی ایران بهار و تابستان 1397 دانشگاه کاشان
|
 • pISSN: 2228-6489 eISSN: 2008-9015
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول: دکتر بهنام بازیگران
  سردبیر: دکتر سیدعلیرضا اشرفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Summer 2019)
 • pISSN: 2251-7871 eISSN: 2251-788X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول: دکتر محمد الماسی کاشی
  سردبیر: دکتر مسعود صلواتی نیاسری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2019)
 • فصلنامه علمی, فرهنگی روابط عمومی دانشگاه کاشان
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول: سیدابوالفضل سادات الحسینی
  سردبیر: حسین ستار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (زمستان 1385)
 • pISSN: 2322-5971 eISSN: 2322-598x
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
  مدیر مسئول: دکتر احمد رمضانی مقدم
  سردبیر: مصطفی زاهدی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2538-6336 eISSN: 6207-2588
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر ابوالفضل رنجبر فردوئی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال