فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Livestock Science and Technology 2322-3553 Autumn 2018 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mahani Mathematical Research Center 2251-7952 Summer and Autumn 2018 دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات پایداری 2008-6881 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات تطبیقی 2008-6512 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
بیوتکنولوژی کشاورزی 2228-6705 تابستان 1398 انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی 2008-2436 بهار و تابستان 1394 دانشگاه شهید باهنر کرمان
توسعه و سرمایه پاییز و زمستان 1389 دانشگاه شهید باهنر کرمان
جغرافیای اجتماعی شهری 2423-5504 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانش حسابداری 2008-8914 تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
علوم و مهندسی جداسازی 2008-3963 بهار 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
مطالعات ایرانی 1735-0700 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهندسی آبیاری و آب ایران 2251-7359 تابستان 1398 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
|
 • pISSN: 2322-3553 eISSN: 2322-374X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول: دکتر امید دیانی
  سردبیر: دکتر محمدجواد ضمیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Autumn 2018)
 • pISSN: 2008-6512
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول: دکتر محمدصادق بصیری
  سردبیر: دکتر عنایت الله شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-8914 eISSN: 2476-292X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر امید پورحیدری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال