فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Applied Fluid Mechanics 1735-3572 2019 انجمن فیزیک ایران
Iranian Journal of Ichthyology 2383-1561 Jun 2019 انجمن ماهی شناسی ایران
استقلال 1025-2851 زمستان 1387 دانشگاه صنعتی اصفهان
بهبود تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
بوم شناسی کاربردی 2476 - 3128 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
پژوهش فیزیک ایران 1682-6957 بهار 1398 انجمن فیزیک ایران
تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 2251-8517 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
روش های عددی در مهندسی 2228- 7698 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 2476-3594 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
علوم و فنون باغبانی ایران 1680-7154 بهار 1398 انجمن علوم باغبانی ایران
علوم و فنون کشت های گلخانه ای 2008-9935 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
فرآیند و کارکرد گیاهی 2322-2727 2019 انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
مواد پیشرفته در مهندسی 1025- 2851 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
|
 • pISSN: 1735-3572 eISSN: 1735-3645
  دوماهنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم شیرانی
  سردبیر: دکتر احمدرضا پیشه ور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 6 (2019)
 • pISSN: 2383-1561 eISSN: 2383-0964
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر یزدان کیوانی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا اسماعیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Jun 2019)
 • pISSN: 2322-2727 eISSN: 2383-3688
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
  مدیر مسئول: دکتر پرویز احسان زاده
  سردبیر: دکتر علی اکبر احسان پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 31 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال