فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه تبریز

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Plant Physiology and Breeding 2008-5168 1397 دانشگاه تبریز
Zoonotic Diseases 2476-535X Autumn 2018 دانشگاه تبریز
پردازش سیگنال پیشرفته بهار و تابستان 1396 دانشگاه تبریز
پژوهش زبان و ادبیات فرانسه 2251-7987 Printemps-ete 2019 دانشگاه تبریز
پژوهش های صنایع غذایی 2008-515X تابستان 1398 دانشگاه تبریز
پژوهش های علوم دامی 2008-5125 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
پژوهش های فلسفی 2251-7960 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
پژوهش های نوین روانشناختی 2322-3340 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 2383-1855 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
پژوهه باستان سنجی 2476-4647 بهار و تابستان 1398 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 2251-757X تابستان 1398 دانشگاه تبریز
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2322-4371 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تبریز
جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی 2645-5641 بهار و تابستان 1397 دانشگاه تبریز
جغرافیا و برنامه ریزی 2008-8087 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
دانش آب و خاک 2008-5133 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
دانش کشاورزی و تولید پایدار 2476-4310 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
زبان و ادب فارسی 1023-7976 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تبریز
علامه 1735-9872 زمستان 1397 دانشگاه تبریز
فقه و حقوق اسلامی 2251-7553 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تبریز
|
 • pISSN: 2008-5168
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر مصطفی ولی زاده
  سردبیر: دکتر محمد مقدم واحد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (1397)
 • pISSN: 2476-535X
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر عادل صابری وند
  سردبیر: دکتر محمدعلی راد
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Autumn 2018)
 • pISSN: 2251-7960 eISSN: 2423-4419
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دانشگاه تبریز
  سردبیر: دکتر محمد اصغری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-9872
  دوفصلنامه علمی و تخصصی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال