فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه شیراز

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Economic Studies 2322-1402 Winter-Spring 2019 دانشگاه شیراز
Iran Agricultural Research 1013-9885 Summer and Autumn 2018 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Materials Forming 2383-0042 Winter and Spring 2019 دانشگاه شیراز
Molecular Biology Research Communications 2322-181X Sep 2019 دانشگاه شیراز
Persian Literary Studies 2322-2557 Summer-Autumn 2017 دانشگاه شیراز
science and Technology (A: siences) 1028-6276 Autumn 2015 دانشگاه شیراز
science and Technology (B: Engineering) 2228-6160 December 2011 دانشگاه شیراز
Science and Technology Transactions of Civil Engineering 2228-6160 2015 دانشگاه شیراز
Science and Technology Transactions of Electrical Engineering 2228-6179 2015 دانشگاه شیراز
Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering 2228-6187 2015 دانشگاه شیراز
Teaching Language Skills 2008-8191 Autumn 2018 دانشگاه شیراز
Veterinary Research 1728-1997 تابستان 1398 دانشگاه شیراز
اندیشه دینی 2251-6123 تابستان 1398 دانشگاه شیراز
بیوتکنولوژی دامپزشکی 1392 دانشگاه شیراز
پژوهش های برنامه درسی 2251-6794 بهار و تابستان 1397 دانشگاه شیراز
پیشرفت های حسابداری 2008-9988 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شیراز
دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها 2538-4678 1397 دانشگاه شیراز
شعر پژوهی (بوستان ادب) 2008-8183 تابستان 1398 دانشگاه شیراز
علوم ترویج و آموزش کشاورزی بهار و تابستان 1398 انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1020-8576 بهار 1387 دکتر نعمت الله ریاضی
|
 • pISSN: 2322-1402
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سیدمجتبی زبرجد
  سردبیر: دکتر علی حسین صمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2251-6123
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
  مدیر مسئول: دانشگاه شیراز
  سردبیر: دکتر عبدالعلی شکر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال