فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Addiction & Health 2008-4633 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Emergency Practice and Trauma 2383-4544 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Environmental Health Engineering and Management Journal 2423-3765 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Health Policy and Management 2322-5939 Nov 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Kerman University of Medical Sciences 1023-9510 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Oral Health and Oral Epidemiology 2322-1372 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 2423-3870 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بهداشت و توسعه 2322-1380 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
پژوهش های سلامت محور 2423_7639 پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تحقیقات کیفی در علوم سلامت 2645-6109 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان بهار و تابستان 1390 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان 2345-4989 پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گام های توسعه در آموزش پزشکی 2645-3525 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
|
 • pISSN: 2008-4633 eISSN: 2008-8469
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر قدرت الله رجبی زاده
  سردبیر: دکتر حسن ضیاء الدینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2322-5939
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر حق دوست
  سردبیر: دکتر اکرم خیاط زاده ماهانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 11 (Nov 2019)
 • pISSN: 1023-9510 eISSN: 2008-2843
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین داعی پاریزی
  سردبیر: دکتر احمد غلامحسینیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و ششم شماره 4
 • pISSN: 2322-1372
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر آرش شهروان
  سردبیر: دکتر مریم السادات هاشمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال