فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه خوارزمی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Applied Linguistics 1735-1634 Sep 2018 دانشگاه خوارزمی
Economics and Management Studies 2018 دانشگاه خوارزمی
Engineering Geology 6837-2228 تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
Supply and Operations Management 2383-1359 Winter 2017 دانشگاه خوارزمی
اشارات پاییز و زمستان 1394 دانشگاه خوارزمی
اقتصاد فضا و توسعه روستایی 2322-2131 تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
پژوهش در سلامت روانشناختی 2008-0166 تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
پژوهش در طب ورزشی و فناوری 2252-0708 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه خوارزمی
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 2252-0716 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه خوارزمی
پژوهش های تربیتی 1024-3402 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه خوارزمی
پژوهش های نوین فیزیک 2588-493X بهار و تابستان 1397 دانشگاه خوارزمی
پژوهشهای ریاضی 2588-2546 بهار و تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
تحقیقات مدلسازی اقتصادی 2228-6454 تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 2228-7736 بهار 1399 دانشگاه خوارزمی تهران
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 2423-7892 بهار 1398 دانشگاه خوارزمی
تعامل انسان و اطلاعات 2423-7418 پاییز 1397 دانشگاه خوارزمی
روانشناسی شناختی 2345-5780 پاییز 1397 دانشگاه خوارزمی
زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 1398 دانشگاه خوارزمی
علوم حرکتی و ورزش پاییز و زمستان 1389 دانشگاه خوارزمی
علوم دانشگاه خوارزمی 1686-8222 پاییز 1393 دانشگاه خوارزمی
|
 • pISSN: 6837-2228
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی - ‏فارسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا
  سردبیر: دکتر علی قنبری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2383-1359 eISSN: 2383-2525
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی سبحان اللهی
  سردبیر: دکتر ابوالفضل میرزازاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 4 (Winter 2017)
 • pISSN: 2476-6925 eISSN: 2476-6941
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامعلی فلاح
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 86 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال