فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۱۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Environmental Resources Research 2345-430X Winter-Spring 2019 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
International Journal of Lignocellulosic Products 2014 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Plant Production 1735-6814 Sep 2019 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Poultry Science Journal 2345-6604 Winter-Spring 2019 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهره برداری و پرورش آبزیان 2345-427x تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش در نشخوار کنندگان 2345-4253 بهار 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش های تولید گیاهی 2322-2050 تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش های حفاظت آب و خاک 2322-2069 مرداد و شهرویور 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 2322-2077 تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تولید گیاهان زراعی 2008-739X تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 2383-1812 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علوم کشاورزی و منابع طبیعی 1028-3099 1388 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرآوری و نگهداری مواد غذایی 2423-3544 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیریت خاک و تولید پایدار 2322-1267 تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرتعداری 1395 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
|
 • pISSN: 2345-430X eISSN: 2345-4318
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر امیر سعدالدین
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر حسین رسالتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2014)
 • pISSN: 1735-6814
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر افشین سلطانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 49، Sep 2019)
 • pISSN: 2345-6604 eISSN: 2345-6566
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر سعید زره داران
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر غلامعلی حشمتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال