فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه بوعلی سینا

۱۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Stress Analysis 2588-2597 Spring-Summer 2019 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش در توانبخشی ورزشی 2383-1464 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش علوم انسانی 2008-1162 بهار و تابستان 1394 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های باستان شناسی ایران 2345-5225 تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های جامعه شناسی معاصر 2476-6305 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 2252-0740 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 2345-4628 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهشنامه انقلاب اسلامی 2251-8681 تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهشنامه نهج البلاغه 2345-5233 تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 2345-2269 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
راهبردهای شناختی در یادگیری 2423-7906 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
رسوب شناسی کاربردی 2322-147X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
فنآوری تولیدات گیاهی 2476-6321 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
فنآوری زیستی در کشاورزی 2476-6313 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه بوعلی سینا
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2530-2322 تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 2228-5873 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
|
 • pISSN: 2588-2597 eISSN: 2588-3054
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسین مجذوبی
  سردبیر: دکتر امیرحسین محمودی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Spring-Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال