فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Applied Language Studies 2008-5494 Autumn 2018 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Archaeological Studies 2251-743X Winter 2017 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Business and Development Studies 2008-448x Summer 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
fuzzy systems 1735-0654 Sep-Oct 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Industrial Electronics, Control and Optimization 2645-3517 Summer 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Transport Phenomena in Nano and Micro Scales 2322-3634 Summer-Autumn 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهش های تاریخی ایران و اسلام 2345-2099 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهش های مدیریت عمومی 2008-2959 بهار 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهشنامه ادب غنایی 2008-5737 بهار و تابستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 2345-2277 پاییز 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
جغرافیا و توسعه 1735-0735 پاییز 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مخاطرات محیط طبیعی 2676-4377 پاییز 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مطالعات روانشناسی تربیتی 2228-6683 تابستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مطالعات شبه قاره 2008-5710 بهار و تابستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
 • pISSN: 2008-5494 eISSN: 2322-3650
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: پروفسور علی اصغر رستمی ابوسعیدی
  سردبیر: دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Autumn 2018)
 • pISSN: 2251-743X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مهدی مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2017)
 • pISSN: 2008-2959
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
  سردبیر: دکتر نورمحمد یعقوبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-0735
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده
  سردبیر: دکتر حسنعلی غیور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2676-4377
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر حسین نگارش
  سردبیر: دکتر محمود خسروی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال