فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Health in Emergencies and Disasters Quarterly 2345-4210 Spring 2019 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology 2423-5822 Summer 2019 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Rehabilitation Journal 1735-3602 Sep 2019 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
آسیب شناسی گفتار و زبان 2345-4369 تابستان 1393 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
توانبخشی 2538-6247 پاییز 1398 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رفاه اجتماعی 1735-8191 تابستان 1398 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سالمند 1735-806x تابستان 1398 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
|
 • pISSN: 1735-3602 eISSN: 1735-3610
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر پیمانه شیرین بیان
  سردبیر: دکتر مینا اوحدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (Sep 2019)
 • pISSN: 1735-8191
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر میرطاهر موسوی
  سردبیر: دکتر حسن رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-806x
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
  سردبیر: دکتر رباب صحاف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال