فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه سمنان

۱۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Heat and Mass Transfer Research 2345-508X Winter-Spring 2019 دانشگاه سمنان
Mechanics of Advanced Composite Structures 2423-4826 Winter-Spring 2019 دانشگاه سمنان
Nonlinear Analysis And Applications 2008-6822 Summer and Autumn 2018 دانشگاه سمنان
Rehabilitation in Civil Engineering 2345-4415 Summer 2019 دانشگاه سمنان
تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی 2345-2889 پاییز و زمستان 1393 دانشگاه سمنان
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها 2008-9023 1397 دانشگاه سمنان
روان شناسی بالینی 2008-501X بهار 1398 دانشگاه سمنان
شیمی کاربردی 1735-9457 پاییز 1398 دانشگاه سمنان
مدل سازی در مهندسی 2008-4854 تابستان 1398 دانشگاه سمنان
مدلسازی اقتصاد سنجی 2345-654X تابستان 1398 دانشگاه سمنان
مطالعات زبانی بلاغی 2008-9570 بهار و تابستان 1398 دانشگاه سمنان
مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 بهار و تابستان 1398 دانشگاه سمنان
مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل 2423-5350 تابستان 1398 دانشگاه سمنان
هنرهای کاربردی 2252-0260 بهار و تابستان 1395 دانشگاه سمنان
|
 • pISSN: 2345-508X eISSN: 2383-3068
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر محمدصادق ولی پور
  سردبیر: دکتر سیف الله سعدالدین
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2345-4415 eISSN: 2345-4423
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر عبدالحسین حداد
  سردبیر: دکتر علی خیرالدین
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 1735-9457
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر علی عموزاده
  سردبیر: دکتر سیدحسن زوار موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال