فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه محقق اردبیلی

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Hyperstructures 2251-8436 2019 دانشگاه محقق اردبیلی
Operation and Automation in Power Engineering 2322-4576 Summer-Autumn 2019 دانشگاه محقق اردبیلی
روان شناسی مدرسه تابستان 1398 دانشگاه محقق اردبیلی
ناتوانی های یادگیری 2251-8673 تابستان 1398 دانشگاه محقق اردبیلی
|
 • pISSN: 2251-8436
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه محقق اردبیلی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود گنجی
  سردبیر: دکتر علی تقوی جلودار
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال