فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Dental Clinical and Experimental Journal 2423-7574 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Gene, Cell and Tissue 2345-6841 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Health Scope 2251-8959 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
High Risk Behaviors & Addiction 2251-8711 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
International Journal of Infection 2383-1413 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2383-2894 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
پرستاری داخلی - جراحی 2322-178X Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
|
 • pISSN: 2345-6841 eISSN: 2345-6833
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر سعیده سلیمی
  سردبیر: دکتر زهرا حیدری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Jul 2019)
 • pISSN: 2251-8959 eISSN: 2251-9513
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر ادریس بذرافشان، سیدمظفر ربیعی
  سردبیر: دکتر رمضان میرزایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (پیاپی 31، Aug 2019)
 • pISSN: 2251-8711 eISSN: 2251-872X
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر مریم لشکری پور
  سردبیر: دکتر نورمحمد بخشانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2383-1413 eISSN: 2383-1421
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر بتول شریفی مود
  سردبیر: دکتر مسعود صالحی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Jul 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال