فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه توقف انتشار

۱۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه اطلاع شناسی 1735-0662 زمستان 1389 دفتر پژوهش های فرهنگی
مجله اقتصاد منابع طبیعی 2345-301x زمستان 1394 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی 1026-6836 تابستان 1387 دانشگاه تهران
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پیک نور (علوم انسانی) 1735-1405 زمستان 1390 دانشگاه پیام نور
نشریه چاپ و نشر 2322-1062 پاییز 1392 دانشگاه بین المللی امام رضا
مجله دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
دو ماهنامه دانشور رفتار 1028-3188 دی 1390 دانشگاه شاهد
فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی 1025-2835 زمستان 1390 دانشگاه تهران
مجله علوم انسانی 2008-093x اسفند 1389 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه علوم انسانی بهار 1387 دانشگاه الزهرا
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1020-8576 بهار 1387 دکتر نعمت الله ریاضی
فصلنامه مدرس علوم انسانی 1605-9689 زمستان 1389 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مطالعات اسلامی 1010-4992 تابستان 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی 2251-6360 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مقالات و بررسیها 1010-4968 1387 دانشگاه تهران
مجله نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
|
 • pISSN: 2322-1062
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام رضا
  مدیر مسئول: دکتر رجب اصغریان
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز 1392)
 • pISSN: 2008-093x
  دوماهنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان فارسی، عربی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر هاشم ندایی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (اسفند 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال