فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه توقف انتشار

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
The Iranian Journal of International Affairs 1016-6130 summer2009 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
فصلنامه ادب پژوهی 1735-8027 زمستان 1394 دانشگاه گیلان
فصلنامه اطلاع شناسی 1735-0662 زمستان 1389 دفتر پژوهش های فرهنگی
مجله اقتصاد منابع طبیعی 2345-301x زمستان 1394 دانشگاه اصفهان
دو فصلنامه بانوان شیعه 1735-4730 پاییز و زمستان 1391 موسسه شیعه شناسی
فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی 1735-7314 بهار 1389 پژوهشگاه علوم ورزشی
مجله پژوهش سیاست پاییز 1389 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی 1026-6836 تابستان 1387 دانشگاه تهران
پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی 1735-4528 تابستان 1387 دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی نیمه دوم 1388 دانشگاه مازندران
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 دانشگاه اصفهان
فصلنامه پیک نور (علوم انسانی) 1735-1405 زمستان 1390 دانشگاه پیام نور
نشریه تحقیقات اسلامی 7402-1023 تابستان 1387 مهندس سید مصطفی میرسلیم
نشریه چاپ و نشر 2322-1062 پاییز 1392 دانشگاه بین المللی امام رضا
فصلنامه حرکت 1563-3306 بهار 1388 دانشگاه تهران
مجله دانش سیاسی و بین المللی 2322-5386 تابستان 1392 دانشگاه اصفهان
نشریه دانش مدیریت 3871-1019 تابستان 1387 دانشگاه تهران
مجله دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
دو ماهنامه دانشور رفتار 1028-3188 دی 1390 دانشگاه شاهد
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0196-1026 تابستان 1386 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 1735-8027
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نیکویی
  سردبیر: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (زمستان 1394)
 • pISSN: 2322-1062
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام رضا
  مدیر مسئول: دکتر رجب اصغریان
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز 1392)
 • pISSN: 1563-3306
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود گودرزی
  سردبیر: دکتر سید نصرالله سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1388)
 • pISSN: 3871-1019
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سید رضا سیدجوادین
  سردبیر: دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1387)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال