فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
1735-8140 Dec 2013 آیت الله محسن اراکی
فصلنامه آرشیو ملی زمستان 1397 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
دو فصلنامه اسفار پاییز و زمستان 1396 قدرت الله قربانی
دو فصلنامه اسلام پژوهی بهار و تابستان 1389 جهاد دانشگاهی
ماهنامه اسلام در نگاه غرب آذر و دی 1390 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
فصلنامه اقتصاد سیاسی 1387 دفتر پژوهش های فرهنگی
نشریه العلاقات الدولیه 2015 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
دو ماهنامه امان بهمن 1397 بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود
فصلنامه اندیشه تقریب 1735-1701 پاییز 1392 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
نشریه بازاریابی راهبردی اسفند 1393 اسماعیل شجاع
دو فصلنامه باستان پژوهی 2008-6652 بهار و تابستان 1388 شهرام زارع
فصلنامه باستان پژوه زمستان 1388 جهاد دانشگاهی
مجله باستان شناسی و تاریخ 1015-2830 1391 مرکز نشر دانشگاهی
دو فصلنامه بررسی های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی) بهار و تابستان 1392 سازمان تعزیرات حکومتی
ماهنامه برهان اندیشه آبان 1398 سید امیرعلی ناقدی
فصلنامه ثقافتنا 1394 موسسه اندیشه اسلامی
نشریه جستارهای حقوق عمومی تابستان 1397 دکتر محمد حسنوند
ماهنامه جهان کتاب 1681-9705 فروردین الی خرداد 1399 طلیعه خادمیان
فصلنامه چهار باغ بهار و تابستان 1392 آیدین مهدی زاده تهرانی
ماهنامه حقوق و اقتصاد خرداد 1394 شرکت کیان ابتکار آسیا
|
 • pISSN: 1735-8140
  فصلنامه به زبان انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز: آیت الله محسن اراکی
  مدیر مسئول: علی اصغر اوحدی
  سردبیر: شجاع علی میرزا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (Dec 2013)
 • فصلنامه علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود عبدالله زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (1387)
 • فصلنامه به زبان عربی
  صاحب امتیاز: موسسه اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: احمد نثاری
  سردبیر: دکتر محمدعلی آذرشب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال