فهرست مطالب

 • پیاپی 133 (تیر 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/29
 • تعداد عناوین: 11
|
 • بختیار ترتیبیان *، روناک پارسه، بهروز بقایی صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  بررسی ها نشان می دهد که تغییرات سایتوکاین های التهابی در زنان همسو با تغییرات در هورمون های التهابی رخ می دهد، که این مسئله در زنان ورزشکار کمتر موردتوجه قرار گرفته است، لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تغییرات اینترلوکین-6 (Il-6)، عامل نکروز آلفا (TNF-α) و کورتیزول در زنان ورزشکار به یک جلسه فعالیت شدید ورزشی می باشد.
  روش کار
  از بین افراد داوطلب، 15 آزمودنی در تحقیق حاضر شرکت داده شدند. سپس در آزمون ورزشی الستاد (شیب: 15%، سرعت: 8 مایل بر ساعت، زمان: 16 دقیقه) شرکت کردند و در سه مرحله: قبل و بلافاصله بعد از تمرین، و یک ساعت بعد از تمرین ورزشی (ریکاوری)، نمونه خونی گرفته شد.
  یافته ها
  سطح کورتیزول و IL-6 و TNF-α در تمامی مراحل بعد از فعالیت افزایش معنی داری یافت (در تمامی مراحل: p=0.001). سطح CRP بلافاصله بعد از تمرین تغییر معنی داری نیافت، اما یک ساعت بعد از فعالیت ورزشی کاهش معنی داشت (p=0.04).
  نتیجه گیری
  یک جلسه فعالیت ورزشی، باعث افزایش سایتوکاین های التهابی و هورمون کورتیزول در زنان ورزشکار می گردد. لذا به نظر می رسد در حین فعالیت های شدید ورزشی، زنان ورزشکار با صدمات ناشی از شاخص های التهابی (سایتوکاینها و هورمون های التهابی) روبرو هستند.
  کلیدواژگان: اینترلوکین6، عامل نکروز آلفا، کورتیزول، زنان ورزشکار
 • مهرداد نصرالله زاده ثابت، راحله رودی، مرضیه ابراهیمی، علی صمدی کوچکسرایی، مطهره رجبی فومشی، زهرا مجد* صفحات 8-15
  زمینه و هدف
  سلول های بنیادی سرطان در تهاجم و متاستاز ملانوما، کشنده ترین و تهاجمی ترین شکل سرطان پوست، دخیل می باشند. در پژوهش حاضر بیان شاخص های کاندید بنیادینگی CD133 و ALDH1 در رده های سلولی ملانوما ارزیابی و سپس جداسازی این سلول ها بر اساس بیان این شاخص ها بررسی شد.
  روش کار
  در این مطالعه بیان شاخص های ALDH1 و CD133 در رده های سلولی A375 و D10 با استفاده از روش فلوسایتومتری ارزیابی شد. سپس رده ی سلولی و شاخص مناسب انتخاب و سلول ها بر اساس بیان و عدم بیان شاخص موردنظر به دو جمعیت مثبت و منفی جداسازی شدند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص ALDH1 به میزان %88/ 7±7/ 55 و %43 /6± 9/ 49 به ترتیب در رده های سلولی A375 وD10 بیان می شود، درحالی که شاخص CD133 تنها در رده ی سلولی D10 به میزان %83/ 2 ±8/ 26 بیان شد. جداسازی بر اساس بیان ALDH1 در هر دو رده ی سلولی و بر اساس بیان CD133 در رده ی سلولیD10 با درصد خلوص بالا (<90%) انجام شد، ولی درصد خلوص جمعیت های ALDH1+ و ALDH1- جداسازی شده بسیار پایین بود.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که جداسازی سلول ها بر اساس شاخص بنیادینگی CD133 در رده ی سلولی D10 به خوبی انجام شده و این شاخص می تواند به عنوان کاندید مناسب برای شناسایی سلول های بنیادی سرطان در این رده سلولی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: ملانوما، شاخص های بنیادینگی، CD133، ALDH1، A375، D10
 • میترا عزیزی ماسوله *، کبری شریفی، پژمان احمدی، مهدی هدایتی صفحات 16-26
  زمینه و هدف
  سال ها است که ورزشکاران برای بهبود عملکرد ورزشی از ترکیبات گوناگونی استفاده می کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات مصرف کافئین، کارنیتین، و کارنیتین- کافئین بر سطح اسید لاکتیک و رکورد شنای 400 متر کرال سینه شناگران دختر نوجوان بود.
  روش کار
  در مطالعه ی دوسوکور 16 شناگر شهرستان کرج با میانگین سنی 14 /1 ±9/ 13 نمایه ی توده ی بدن 34/ 4 ±7/ 21 قد 75/ 58 ±9/ 160 وزن31/ 1±3/ 56 مورد بررسی قرار گرفتند. فعالیت ورزشی شامل طی مسافت 400 مترشنای کرال سینه با حداکثر سرعت بود. این فعالیت، نیم ساعت پس از مصرف کافئین (3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، 5/1 گرم ال– کارنیتین، ترکیبی از کافئین – ال کارنتین و دارونما در4 جلسه مجزا و مشابه برای هر آزمودنی انجام شد. اسید لاکتیک خون در1 و 10 دقیقه پس از پایان فعالیت اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که مصرف مکمل (کافئین، ال-کارنتین، کافئین و ال کارنتین و دارونما) بر عملکرد شنای 400 متر کرال سینه اثر نداشت (05/ 0≤p). همچنین؛ نتاج نشان داد که بین میزان تجمع اسید لاکتیک در دقیقه اول بازگشت به حالت اولیه در سطوح مختلف مصرف مکمل شامل کافئین و کافئین - ال کارنتین با دارونما تفاوت معناداری مشاهده شد (p<0.05).
  نتیجه گیری
  مصرف کارنیتین، کافئین و کارنیتین-کافئین قبل از ورزش در عملکرد شنای 400متر کرال سینه شناگران اثر ندارد. از طرف دیگر مصرف کافئین به تنهایی و همراه با ال کارنتین سبب تجمع بیشتراسیدلاکتیک در دقیقه اول بازگشت به حالت اولیه می شود.
  کلیدواژگان: کافئین، ال، کارنیتین، اسید لاکتیک، رکورد شنا، شناگران دختر نوجوان
 • بیژن فروغ، الهه میانه ساز *، طناز احدی، غلامرضا رئیسی، حمیدرضا فاتح، سید علیرضا مروجی صفحات 27-34
  زمینه و هدف
  پلاسمای غنی از پلاکت(PRP) حاوی فاکتورهای رشد و عوامل ضد التهابی است و اخیرا جهت ترمیم غضروف آسیب دیده در استئوآرتریت به کار می رود. در اغلب مطالعات موجود سه تزریق انجام شده است. در این مطالعه، به صورت پایلوت به بررسی اثر یک نوبت تزریق داخل مفصلی پلاسمای غنی از پلاکت در درمان استئوآرتریت زانو پرداخته شد.
  روش کار
  در این مطالعه تک مرکزی، آینده نگر برای 10 بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو یک نوبت تزریق داخل مفصلی پلاسمای غنی از پلاکت انجام شد. میزان درد بر اساس معیار (Visual Analog Scale (VAS، پرسش نامه (KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome شامل شاخص های درد، علائم بالینی، کیفیت زندگی، انجام امور روزمره زندگی و فعالیت های ورزشی)، سرعت راه رفتن با تست 20 متر راه رفتن (20 meters walk test)، سه هفته، 2 و6 ماه بعد از تزریق ثبت و با یافته های قبل از تزریق مقایسه گردید.
  یافته ها
  هیچ گونه عارضه جانبی بعد از تزریق در بیماران گزارش نشد. تغییرات شدت درد براساسVAS، سرعت راه رفتن، شاخص کاهش درد و انجام امور روزمره بر اساس پرسش نامهKOOS در ارزیابی های انجام گرفته طی این 6 ماه معنی دار بود. ولی بهبود شاخص های کیفیت زندگی و فعالیت های ورزشی و کاهش علائم بالینی معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج یک نوبت تزریق PRP (به جای 3 نوبت تزریق) را موثر نشان می دهد. لذا با توجه به عدم بروز عوارض جانبی، انجام کارآزمایی بالینی تصادفی شده با حجم نمونه بیشتر و مقایسه اثر PRP با سایر درمان های موجود توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پلاسمای غنی از پلاکت، زانو، استئوآرتریت، تزریق داخل مفصلی
 • هادی شهراد بجستانی، سیدعلی جواد موسوی، سیده زهرا رضایی *، مریم حداد زاده شوشتری، محسن عربی صفحات 35-40
  زمینه و هدف
  بیماری (COPD) (Chronic obstructive pulmonary disease) بیماری شایع و ناتوان کننده است و عوامل موثر بر آن همیشه مورد توجه بوده است. هدف از این مطالعه تعیین میانگین سطح سرمی ویتامین D در بیماران دچار بیماری مزمن انسدادی راه های هوایی (COPD) مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم(ص) تهران طی سال 90-1389 می باشد.
  روش کار
  این مطالعه، یک مطالعه مقطعی بود و 56 بیمار مبتلا به COPD پس از انجام اسپیرومتری و تایید COPD وارد مطالعه شدند. در همگی بیماران سطح سرمی ویتامین D اندازه گیری شد و سپس میانگین سطح سرمی ویتامین D در بیماران COPD که بر اساس طبقه بندی موسسه GOLD (Global Initiative on Obstructive Lung Disease) به پنج دسته ی صفر، یک، دو، سه و چهار تقسیم می شدند، اندازه گیری شد، در آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS vs. 18 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 3/ 10±1/ 68 سال بود. 6/ 78% بیماران را مردان تشکیل می دادند. در این مطالعه مشخص شد که 7/ 85% بیماران دارای کمبود ویتامین D کمتر از ng/dl30 بودند. همچنین در این مطالعه، نشان داده شد که رابطه خطی و مستقیم بین سطح سرمی ویتامین D و حجم (FEV1(forced Expiratory volume in one second وجود دارد (5p= 0.03)، (B= 0.4).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه نشان داده شد که کمبود ویتامین D در بیماران COPD از شیوع بالایی برخوردار می باشد. لذا انجام تست های تشخیصی از لحاظ کمبود ویتامین D و درمان به موقع این بیماران می تواند از بسیاری عوارض کمبود ویتامین D در این بیماران جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: سطح سرمی ویتامین D، بیماری انسدادی مزمن ریه، اسپیرومتری
 • لادن عباسیان، سعیده مویدی نیا، محسن ناصری راد *، محمد توکل، محمود عباسی صفحات 41-50
  زمینه و هدف
  در ایران، افزایش قابل ملاحظه ای در تعداد زنان مبتلابه اچ. آی. وی/ ایدز وجود داشته و در یک بستر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، رعایت حقوق اجتماعی هنوز به عنوان مسئله ای چالش برانگیز در میان این زنان تلقی می شود. فهم عموم از چگونگی مواجه شدن و تجربه زنان مبتلابه اچ. آی. وی/ ایدز اندک است. هدف این مطالعه کیفی بررسی تجربه زیسته این زنان و ایفاء حقوق اجتماعی آنان است.
  روش کار
  در این مطالعه کیفی، از روش پدیدارشناسی هرمنوتیک ملهم از رویکرد فلسفی پل ریکور استفاده شده است. یک نمونه هدفمند 16 نفری از زنان ایرانی مبتلابه اچ. آی. وی/ ایدز تا رسیدن به اشباع انتخاب شد. برای گردآوری داده ها مصاحبه های روایی و برای تحلیل داده ها روش سه مرحله ای ریکور (خواندن ساده، تحلیل ساختاری و فهم کامل) به کار رفت.
  یافته ها
  پنج مضمون شناسایی شده از فهم تجربه مواجهه با عدم رعایت حقوق اجتماعی در زنان عبارت بودند از: رنج شدید، عدم تایید، ناامنی در زندگی اجتماعی و اقتصادی، بی احترامی و زحمت و سختی در محافظت. ازنظر این زنان، عدم رعایت حقوق اجتماعی بنا بر موقعیت سلامتشان بدین معنی بود: زندگی با ناهمخوانی برابری/ نابرابری حقوق اجتماعی.
  نتیجه گیری
  این جنسیت بیماران نیست که حقوق اجتماعی آنان در جامعه را تعیین می کند، بلکه خود بیماری است که به عدم رعایت حقوق اجتماعی آنان در جامعه دامن می زند. بسیج افراد در بخش ها و سطوح مختلف اجرای مداخلات مقتضی و بجا را تسهیل خواهد کرد.
  کلیدواژگان: تجربه زیسته، اچ. آی. وی، ایدز، پدیدارشناسی هرمنوتیک، حقوق اجتماعی، زنان
 • رباب شیخ پور *، حسین حکمت مقدم صفحات 51-58
  زمینه و هدف
  سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در زنان است. در حدود 30 درصد از سرطان های پستان وابسته به هورمون های جنسی هستند و این هورمون ها از جمله استروژن می توانند پیشرفت سرطان پستان را تحت تاثیر قرار دهند. پروتئینp53 در اکثر سرطان ها از جمله سرطان پستان دچار جهش می شود و افزایش سطح آن ویژگی مشترک بسیاری از سرطان های بدخیم است. با توجه به این که رده سلولی T47D دارای رسپتور استروژن و پروژسترون است و پروتئین P53 به عنوان مهم ترین ژن مهارکننده تومور است، این مقاله به تاثیر هورمون استروژن بر پروتئینp53 در رده سلولی T47Dمی پردازد.
  روش کار
  رده سلولی T47D در یک فلاسک 25-cm2 در محیط DMEM، FBS کشت داده شد سپس سلول ها تحت تیمار با غلظت های مختلف هورمون استروژن (3، 6، 9 نانومول) قرار گرفتند. میزان پروتئین p53با روش وسترن بلات مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز با نرم افزار Gene tool و آنالیز واریانس یک راهه (ANOVA) انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که سلول هایی که در معرض غلظت 3، 6 و 9 نانومول هورمون استروژن قرار گرفتند میزان پروتئینP53 بیشتری نسبت به گروه کنترل داشتند (001/ 0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که هورمون استروژن سبب افزایش سطح پروتئین P53 در رده سلولی T47Dمی شود، بنابراین به نظر می رسد هورمون استروژن بر افزایش پروتئین p53 و تجمع آن در سلول تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: استروژن، پروتئین p53، رده سلولی T47D
 • لادن افشارخاص، زهره کلباسی * صفحات 59-63
  زمینه و هدف
  تب و تشنج یکی از شایع ترین اختلالات عصبی در دوره کودکی می باشد. معمولا بررسی های متعددی در کودکان مبتلابه تب و تشنج انجام می گیرد که یکی از آنان گرفتن نوار مغز است. مطالعه حاضر به منظوربررسی تغییرات نوار مغز در بیماران مبتلابه تب تشنج ساده عودکننده و کمپلکس انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی گذشته نگر 86 کودک با تب و تشنج ساده عودکننده وکمپلکس که در طی سال های 1388 تا 1392 در بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع) بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های مربوط به سن، جنس، نوع تشنج (فوکال، جنرالیزه) سابقه تب و تشنج و صرع در خانواده و نتایج نوار مغز در فرم جمع آوری اطلاعات ثبت گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران28/ 15±3/ 24ماه بود. چهل وسه مورد (50%) در محدوده سنی 6-18-6 ماه قرار داشتند. پنجاه وسه بیمار(62%) مذکر بودند. سی وسه مورد(5/ 38%)تب و تشنج ساده عودکننده و 53 مورد(5/61%)تب و تشنج کمپلکس داشتند. سابقه تب و تشنج و صرع در خانواده به ترتیب 7/ 37 درصد و 15 درصد بود.سی وشش درصد بیماران نوار مغز غیرطبیعی داشتند که تغییرات شامل امواج آهسته(14%)، امواج شارپ (16%) و امواج نیزه ای (6%) بود.تغییرات نوار مغز با سن بیماران رابطه معنی دار داشت اما با جنس، نوع تشنج، سابقه خانوادگی تب و تشنج و صرع رابطه معنی دار مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  تب و تشنج در کودکان با سن کمتر از پنج سال به طور شایع دیده می شود. با توجه به بروز تغییرات نوار مغز در تب و تشنج ساده عودکننده و کمپلکس توصیه می شود در موارد مذکور نوار مغز انجام گردد.
  کلیدواژگان: تب و تشنج، نوار مغز
 • محمدهادی کربلایی نیا، طلعت مختاری آزاد، نازنین زهرا شفیعی جندقی، ژیلا یاوریان * صفحات 64-94
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر با افزایش اپیدمی های ویروس های آنفلوانزای A تحقیقات زیادی در مورد پیشگیری و درمان این ویروس ها انجام شده است. داروی اسلتامیویر یا تامی فلو (مهارکننده نورامینیداز (NA) ویروس) به عنوان یکی از داروهای موثر در پیشگیری و درمان این ویروس ها می باشد. جهش در چند سایت مختلف ژن NA باعث ایجاد مقاومت دارویی می گردد. جهش H274Y از مهم ترین تغییرات ایجادکننده مقاومت دارویی در ویروس های آنفلوانزای A می باشد. هدف این مطالعه شناسایی ویروس های آنفلوانزای A/H3N2 مقاوم به اسلتامیویر با بررسی جایگاه 274 با تست Real-time RT- PCR می باشد.
  روش کار
  در ابتدا پرایمر و پروب های اختصاصی جهت شناسایی ویروس های A/H3N2حساس و مقاوم طراحی شد، سپس تست Real-time RT-PCR جهت شناسایی جهش در جایگاه 274 از ژن NA انجام گرفت.
  یافته ها
  از 50 نمونه مورد آزمایش تمامی آن ها فاقد جهش H274Y بوده و لذا هیچ ویروس مقاومی در این نمونه ها یافت نشد.
  نتیجه گیری
  شناسایی سریع و دقیق موتانت های مقاوم به دارو برای راهکارهای درمانی موثر امری ضروری بشمار می رود. تست eal-time RT- PCR به عنوان تستی سریع و با توان بالای عملیاتی می تواند در آزمایشگاه های تشخیص طبی به عنوان تست روتین برای شناسایی مقاومت ویروس های آنفلوانزا به داروهای مهارکننده نورامینیداز بکار رود.
  کلیدواژگان: ویروس آنفلوانزای A، H3N2، مقاومت دارویی، Real، time RT، PCR
 • حسین شیروانی *، وحید سبحانی صفحات 70-79
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت تغذیه آنتی اکسیدانتی در دوره بهبودی به ویژه در رابطه با تقویت سیستم ایمنی ورزشکاران، هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر دو مسابقه متوالی فوتبال به همراه مصرف ویتامین C در دوره ریکاوری بر غلظت ایمونوگلوبولین ها و کورتیزول سرمی فوتبالیست های مرد دانشگاهی بود.
  روش کار
  تعداد 36 بازیکن فوتبال از لیگ دسته اول دانشگاه های کشور انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه مکمل ویتامین سی (12=SG)، پلاسیبو (12=PG) و کنترل (12=CG) تقسیم شدند. گروه SG به انجام دو مسابقه متوالی فوتبال و دریافت نوشیدنی 1 لیتری حاوی 500 میلی گرم ویتامینC، گروه PG نیز به انجام دو مسابقه متوالی فوتبال و دریافت همان مقدار نوشیدنی حاوی آسپارتام پرداختند، در حالی که گروه CG هیچ مداخله ای دریافت نکرد. هر مسابقه فوتبال شامل دو نیمه 45 دقیقه ای با فاصله استراحتی 15 دقیقه ای بود که با فاصله زمانی کمتر از 48 ساعت از مسابقه بعدی برگزار و مکمل ها در بازه زمانی 1 ساعت بعد از مسابقه دوم مصرف می شد. نمونه های خونی قبل و یک ساعت بعد از مسابقه دوم جهت اندازه گیری شاخص های مربوطه جمع آوری شد. جهت مقایسه میانگین ها از آزمون آماری t زوجی برای مقایسه درون گروهی و از آزمون آنالیز واریانس دو طرفه برای مقایسه بین گروهی با سطح معنی داری 05/ 0> α استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در گروه PG تغییرات درون گروهی (IgA (p=0.04 و کورتیزول (023/ 0=P) سرم قبل و بعد از دو مسابقه معنی دار است اما تغییرات بین گروهی در سایر گروه ها تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که مصرف مکمل ویتامین C در دوره ریکاوری مسابقات فوتبال می تواند تغییرات ایمونوگلوبولین های A،G و کورتیزول را تعدیل کند و احتمالا شیوع Upper Respiratory Tract Infection را در فوتبالیست های دانشگاهی کاهش دهد.
  کلیدواژگان: فوتبال، خستگی عضلانی، ایمونوگلوبولین، کورتیزول، ویتامین C
 • لیلا کامرانی مقدم، مهرانگیز صدوقی، باقر مینایی زنگی *، منصوره فرمانی، سائره رمضانی، فرانک نجد، آدینه مهربد صفحات 80-88
  زمینه و هدف
  بیماری دیابت در دوران بارداری منجر به کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک در جنین می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر دانه گیاه جو بر تغییرات بافتی قلب جنین های حاصل از بارداری موش های صحرایی دیابتی انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی 60 ر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار به طور تصادفی در چهار گروه 15 تایی تقسیم شدند.گروه اول (کنترل) غذای معمولیو گروه دوم دانه گیاه جو (روزانه 10 گرم به ازای هر موش) مصرف نمودند. گروه های سوم و چهارم دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (mg/kg45) به ترتیب غذای معمولی و دانه گیاه جو مصرف نمودند. در روز 21 بارداری، جنین ها از شاخ رحمی خارج و طول سری-دمی و وزن آنان اندازه گیری شد. پس از پردازش بافتی، رنگ آمیزی H&E انجام و بافت قلب جنین ها از نظر هیستوپاتولوژیکی بررسی شد.
  یافته ها
  تغییرات ایجاد شده در اثر القای دیابت بر بافت قلب جنین ها شامل تغییر شکل کاردیومیوسیت ها بیشتر به صورت هایپرتروف، کاهش صفحات بینابینی و رشته های پورکنژ، التهاب و پرخونی در عروق، با مصرف جو تا حد زیادی کاهش یافته بود. طول سری- دمی جنین های گروه تجربی سوم نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری نشان داد (05/ 0> p) و تیمار جو در گروه دیابتی چهارم، اثری بر رفع آن نداشت. وزن جنین های گروه دیابتی سوم وچهارم نسبت به گروه های اول و دوم به طور غیر معناداری بیشتر بود. مصرف جو تا حدودی سبب تعدیل وزن جنین ها شد؛ ولی در مقایسه با گروه کنترل این کاهش وزن معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  مصرف دانه گیاه جو در کاهش تغییرات تکوینی بافت قلب جنین موش های صحرایی دیابتی شده مفید است.
  کلیدواژگان: دیابت، جنین، قلب، دانه گیاه جو، موش صحرایی
|
 • Bakhtyar Tartibian*, Ronak Parseh, Behrouz Baghaiee Pages 1-7
  Background
  Studies show that changes in inflammatory cytokines associated with inflammatory، hormonal changes in women has been less studied، especially in female athletes. So aim of this research is the investigation of Response of interleukin 6، necrosis factor alpha and cortisol to intensive exercise in athlete’s women.
  Methods
  Among the volunteers، 15 subjects allowed to participate in the study and then participated in Alstad exercise test (gradient: 15%، Speed: 8 mph، time: 16 minutes). Blood sample were taken in three stages: pre exercise test، immediately and 1 hour after (recovery) of exercise test.
  Results
  cortisol، IL-6 and TNF-α levels were significantly increased at all stages exercise training (At all stages: p=0. 001). CRP levels did not significantly change immediately after exercise، but significantly decreased 1 hour after exercise (p=0. 04).
  Conclusion
  intensive exercise increases inflammatory cytokines and cortisol levels in athlete’s women. So it seems that during the intense exercise athletes female are confronted with injuries of inflammatory markers (cytokines and inflammatory hormones).
  Keywords: Interlukin, 6, Necrosis factor alpha, Cortisol, Athlete's women
 • Pages 8-15
  Background
  The cancer stem cells (CSCs) are involved in invasion and metastasis of melanoma, the most lethal and aggressive form of skin cancer. In the present study, the expression of putative stem cell markers CD133 and ALDH1 were evaluated in melanoma cell lines and then the cells sorted based on the expression of these markers.
  Methods
  In the present study expression of CD133 and ALDH1 was evaluated in A375 and D10 cell lines using flow cytometry. Then, selected cell line was sorted up on the expression of selected stem cell marker into positive and negative populations.
  Results
  Our results indicated that ALDH1 marker expressed in 55.71 ± 7.88% and 49.88 ± 6.43% in A375 and D10 cell lines, respectively, while the CD133 only expressed in D10 cells in 26.76 ± 2.83%. Cell sorting was performed according to ALDH1 expression in both cell lines and CD133 expression only in D10 cells. The purity of isolated cells was high according to CD133 expression (90% <), whereas the purity of ALDH1+ and ALDH1- populations was very low.
  Conclusion
  Findings of this study showed that cell sorting based on stem cell marker CD133 was suitable in D10 cells, therefore this marker could be a reliable marker for isolating of CSCs in this cell line.
  Keywords: Melanoma, Stem cell marker, CD133, ALDH1, A375, D10
 • Pages 16-26
  Background
  The study aim was to examine the effect of caffeine, L-carnitine, and their combination on lactate blood level, and exercise time during a 400m freestyle swimming trial.
  Methods
  In a double-blind randomly designed study, 16 Karaj female freestyle swimmers aged 13.87±1.14 yr, BMI 21.69±4.34 kg/m2, height 160.87±58.75cm, weight 56.31±1.31kg were recruited. The trial activities included completing maximal 400m freestyle. The activity was performed half an hour after taking caffeine (3 mg/kg body weight) or L-carnitine (1.5g), caffeine + L-carnitine (3 mg/kg + 1.5 g), or placebo on 4 similar separate occasions. Blood lactate was measured 1 and 10 min after exercise.
  Results
  Repeated measures ANOVA indicated that no significant difference was observed for performance in all groups (p≥0.05), whereas significant differences were observed in lactate accumulation in 1 min after trial (p<0.05).
  Conclusion
  These findings showed that consuming caffeine, L-carnitine and their combination has no meaningful effect on performance. However, it seems that taking caffeine alone or with L-carnitine result would result in more lactate accumulation in 1 min after exercise.
  Keywords: Caffeine, L, carnitine, Lactic acid, Swimming record, Adolescent female swimmers
 • Bijan Forough, Elaheh Mianesaz*, Tannaz Ahadi, Gholamreza Raissi, Hamidreza Fateh, Seyed Alireza Moraveji Pages 27-34
  Background
  Platelet Rich Plasma (PRP) contains Growth Factors (GFs) and antiinflammatory agents with possibility of application in regeneration of damaged cartilage in the treatment of osteoarthritis (OA). In the most trials, three injections of PRP have been done but in this research we assessed the efficacy and safety of single injection of PRP in the management of OA.
  Methods
  In this single-center, uncontrolled, prospective preliminary study, 10 patients with knee OA who met the study criteria received single PRP injections. Outcome measures included the Visual Analog Scale (VAS), Knee Injury, Osteoarthritis Outcome (KOOS) questionnaire and 20 meters walk test at pre injection visit, 3 week, 2 and 6 month follow up visits.
  Results
  There were no adverse events. The study demonstrated significant improvements in VAS, 20 meters walk test and some KOOS scores, including pain relief and better function in daily living (ADL) but some subscale such as symptoms relief and sport activities and quality of life did not significantly improved.
  Conclusion
  The study showed positive results of single PRP injection and safety profile. Therefore, it could potentially be used to larger, blinded, and randomized clinical trial to determine if PRP is more effective than other treatments of knee OA or not.
  Keywords: Platelet, Rich Plasma, Knee, Osteoarthritis, Intraarticular injections
 • Pages 35-40
  Background
  The aim of this study was to determine the mean of the serum level of vitamin D in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients referred to Rasoul-E-Akram Hospital, Tehran, Iran in 2010-11.
  Methods
  In this sectional study 56 patients with COPD were recruited. The COPD condition was confirmed in these patients following spirometry. Serum vitamin D level of all patients was measured and categorized according to the 5 stages of 0,1,2,3, and 4 suggested by Global Initiative on Obstructive Lung Disease (GOLD). The data were analyzed using SPSS v. 18.
  Results
  The mean age of patients was 68.1 ± 10.3. About%76 of patients were men. The study indicated that%85.1 of the patients were suffering from vitamin D deficiency with the level less than 30 mg /dl. Also, it was indicated that there is a direct and linear relation between serum vitamin D level and forced expiratory volume in one second (FEV1) volume(p= 0.03), (B= 0.4).
  Conclusion
  The study demonstrated that vitamin D deficiency in COPD patients is highly prevalent. Thus, diagnostic examinations of vitamin D deficiency and on time treatment can prevent from many related problems in these patients.
  Keywords: Serum vitamin D level, COPD, Spirometry
 • Pages 41-50
  Background
  In Iran, there has been a considerable increase in the number of women infected with the human immunodeficiency virus (HIV). Within a socio-political context, social rights inequality of HIV positivity is still a prevailing concern among women. Little is known about the understanding of how Iranian women living with HIV, live their social rights experience. The aim of this study was to examine lived experience of these women against their social rights.
  Methods
  In this qualitative study, a phenomenological–hermeneutic framework was adopted. We conducted narrative interviews with sixteen women. A purposeful sample of Iranian women was chosen.
  Results
  Five themes were identified to understand the experience of social rights in women: 1) A state of profound suffering; 2) lack support; 3) Insecurity in a social-economic life; 4) Any respecting; and 5) Exerting oneself to keeping. For these women, social rights by their HIV status meant: Living the ambivalence of a process of equality/inequality.
  Conclusion
  Health professionals have to broaden their role and work on individual, interpersonal and inter-organizational levels. Mobilization of actors from different sectors would facilitate the implementation of pertinent and opportune interventions.
  Keywords: Lived Experience, HIV, AIDS, Hermeneutic phenomenology, Social rights, Women
 • Pages 51-58
  Background
  Breast cancer is one of the most common cancers in women. Nearly 30% of breast cancers are hormone-dependent, and these hormones comprising estrogens influence progression of breast cancers. It is now widely recognized that p53 may be the most frequently mutated protein in breast cancer. High levels of p53 protein are a common feature of many human malignant cancers. Given that, T47D cell line is estrogen and progesterone receptor positive and p53 protein is one of the most important tumor suppressor genes. This article examines the effect of estrogen on p53 protein in T47D.
  Methods
  The human breast cancer T47D cell line were cultured in 25cm2 flasks in DMEM medium supplemented with fetal bovine serum (FBS) and treated with different concentrations (3, 6, and 9 nmol) of estrogen. The levels of proteins were measured by western blot method. Gene tool software and One Way ANOVA were used for statistical analysis.
  Results
  Comparison of p53 levels in T47D cell line showed that cells that were exposed to 3, 6, and9 nmol of estrogen treatment had higher concentration of p53 than control (p<0.001).
  Conclusion
  The results showed that estrogen can strongly increase p53 protein concentration in T47D cell line. Therefore, it seems that estrogen can cause protein over expression and accumulation in T47D cell line.
  Keywords: p53 protein, T47D, Estrogen treatment
 • Pages 59-63
  Background
  Febrile seizures (FS) occur in 5% of children with 6 to 60 months ages. Many investigations are being performed, one of them is EEG. This study was done to determine EEG in recurrent simple and complex febrile seizures.
  Methods
  In this descriptive, cross sectional study, we evaluated 86 patients with recurrent and complex febrile seizure admitted to neurology ward in Ali-Asghar training children hospital between 2008 and 2012. Data were recorded on age, gender, type of seizure (focal, generalized), and family history of febrile seizure, epilepsy, and EEG results.
  Results
  Eighty six patients had EEG. Mean (SD) age was 24.27±15.28 months. Forty three (50%) cases were 6-18 month of age. Fifty three (62%) cases were male. Thirty three (38.5%) patients had recurrent simple FS and 53 (61.5%) had complex FS. Twenty nine (37.7%) cases had family history of FS and 13(15%) cases had family history of epilepsy. Thirty six percent of cases had abnormal EEGs. Abnormal finding included slow waves (14%), sharp waves (16%) and spike waves (6%). There was significant relation between abnormal EEGs and age (p=0.04), though no meaningful relation with gender, type of seizures and family history of FS or epilepsy.
  Conclusion
  Seizures during a febrile illness are common in children under 5 years of age. Due to changes in EEG in children with simple, complex, and recurrent FS, performing EEG in these cases is recommended.
  Keywords: EEG, Febrile seizure
 • Pages 64-94
  Background
  Currently, with increasing risk of influenza A virus epidemics, a lot of studies have been performed. Oseltamivir or Tamiflu (the neuraminidase (NA) inhibitor) is one of the effective drugs for preventing and treatment of these viruses. The H274Y mutation is from the most important drug resistant factors in influenza A viruses. The aim of this study was detection of Oseltamivir resistant influenza A/H3N2 viruses by 274 position inspection using Real-time RT-PCR.
  Methods
  Initially, specific primers and probs for detection of sensitive and resistant A/H3N2 viruses were designed. The Real-time RT-PCR assay was performed to detect mutation in 274 position of NA gene.
  Results
  Of 50 A/H3N2 specimens, all were negative for H274Y mutation and no resistant viruses were selected.
  Conclusion
  Quick and accurate recognition of drug resistant mutants is necessary for effective treatment strategies. Real-time RT-PCR assay is a rapid operational test which could be performed in the laboratories for detection of influenza viruses resistant to NA inhibitor.
  Keywords: Influenza A, H3N2 virus, Real, time RT, PCR, Drug resistance
 • Pages 70-79
  Background
  Regarding importance of anti-oxidative nutrition in recovery period especially in relation with strengthening the immune system, the aim of this study was to investigate the effect two consecutive soccer matches with vitamin C supplementation during recovery on serum immunoglobulin and cortisol in collegiate male footballers.
  Methods
  A sampling of 36 soccer footballers from football leagues first division of Iranian universities were selected and randomly divided in to three groups. supplementation group (SG) to perform two consecutive football games and receive one-liter beverage containing 500 mg vitamin C, placebo group (PG) also performed two consecutive football games and received the same amount of aspartame-containing beverage, while the control group (CG) did not receive any intervention. Every football match consists of two 45- minute halves with 15 minute rest time in between and was held the interval of less than 48 hours of the next contest. Supplements were consumed in period 1 hour after the second games. Blood samples were collected before and one hour after second games for measurement measuring of the relevant indicators items. The paired and independent t-test was used to assess significant within and between groups to analyze the results.
  Results
  As can be seen in the table, the changes within the groups of IgA and cortisol (p=0.023) is significant (p=0.04) in the placebo group.
  Conclusion
  Overall, it seems appears that vitamin C supplementation in the form of effervescent tablets in during recovery from two consecutive soccer games can moderated change in serum immunoglobulin A, G and cortisol levels in college football players and may reduce the incidence of URTI in these players.
  Keywords: Soccer, Muscle Fatigue, Immunoglobulin A, G, Serum Cortisol, Vitamin C
 • Pages 80-88
  Background
  Diabetes mellitus in pregnancy can cause heart histological changes. This study was done to evaluate the effect of barly grain (Hordeum Vulgar L.) consumption during pregnancy in diabetic rats on heart histological altrations of offsprings.
  Methods
  In this experimental study, 60 adult female albino rats, randomly allocated into four groups including: healthy group with regular meals consumption as control, healthy which consumed barley(10 grams per each rat per daily), diabetic with regular meals consumption and diabetic group which consumed barley(10 grams per each rat per daily). diabetes was induced by intraperitoneal injection of 45 mg/kg/bw of streptozotocin. After confirmation of pregnancy by observing the vaginal plug on 21th days, the dams were anesthetized and embryos were removed. Crown rump length and weight of embryos wre recorded.after heart tissue processing, sections with 5 micrometer thickness were stained with H&E method.
  Results
  Cardiomyocytes from change was seen as hypertrophy, interstitial plates and Purkinje fibers reduction, inflammation and congestion of vessels were observed in embryos of diabeticts group. These tissues alterations significantly reduced in the embryos of diabetic group which consumed barley. The crown rump length of embryos significantly reduced in diabetic groupin comparision with controls. There was no many differences in crown rump length of embryos between diabetic consumed barley and diabetic group. The weight of embryos was non-significantly more in diabetic groups than controls. The weight of embryos reducednon-significantly in diabetic plus barley consumptionin comparision with controls.
  Conclusion
  The consumption of barley is beneficial in reducing heart histological alterations in embryos of diabetic rats.
  Keywords: Diabetes mellitus, Embryo, Heart, Barley grain, Rat