فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و سوم شماره 6 (شهریور 1394)
 • سال بیست و سوم شماره 6 (شهریور 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه عزالدینی اردکانی، فهیمه احرار یزدی *، مجید کاظمی صفحات 519-527
  مقدمه
  عفونت های ادنتوژنیک یکی از عوامل شایع سینوزیت ماگزیلاری است. هدف از این مطالعه ارزیابی رابطه بین دندان ها با بیماری پریودنتال و افزایش ضخامت مخاط سینوس ماگزیلاری با استفاده از CBCT می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع گذشته نگر و مقطعی بود. اسکن های CBCT97 بیمار(188 سینوس) به منظور ارزیابی وجود بیماری پریودنتال و ضایعات پری اپیکال در دندان های خلفی ماگزیلا و رابطه اش با افزایش ضخامت مخاط مورد بررسی قرار گرفت. بیماری پریودنتال به صورت periodontal bone loss و bone loss<25%، 25-50% و >50% در نظر گرفته شد. افزایش ضخامت مخاط به صورت نرمال، صفر تا 2 میلی متر، 2 میلی متر تا 4 میلی متر، 4 تا 10 میلی متر و بیشتر از 10 میلی متر طبقه بندی و از آنالیزهای آماری chi squre و spearman correlation استفاده شد.
  نتایج
  افزایش ضخامت مخاط در 109 سینوس(58%) دیده شد. آنالیزها ارتباط معنی داری بین افزایش ضخامت مخاط<2 میلی متر و جنس مذکر با p=0.001 و سن p<0.001 را نشان داد. ارتباط آماری نزدیک به معنی داری بین افزایش ضخامت مخاط و periodontal bone loss دیده شد(p=0.057). همچنین ارتباط بین افزایش ضخامت مخاط و وجود ضایعه پری اپیکال معنی دار بود(p=0.001).
  نتیجه گیری
  افزایش ضخامت مخاط یک یافته شایع رادیوگرافیک است که بیشتر در مردان با سن بالا دیده می شود و وجود ضایعه پری اپیکال به طور معنی داری باعث افزایش ضخامت مخاط سینوس ماگزیلاری می شود.
  کلیدواژگان: cone beam computed tomography، افزایش ضخامت مخاط سینوس ماگزیلاری، ضایعه پری اپیکال، periodontal bone loss
 • محمدرضا یزدیان، زینب ایرانی* صفحات 528-538
  مقدمه
  کاربرد گیاهان دارویی به جای داروهای سنتتیک در سال های اخیر به دلیل کم بودن عوارض جانبی و تنوع ترکیبات موثر در گیاهان افزایش یافته است.
  هدف
  در این تحقیق اثر تزریق عصاره ریشه ختمی بر التهاب و درد تجربی ناشی از تزریق فرمالین مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  برای بررسی اثر تسکینی گیاه ختمی، 30 سر موش صحرایی نر با وزن متوسط 180-200 گرم در 5 گروه انتخاب گردید از دو تست گزیلن و فرمالین برای بررسی اثرات ضد التهابی و ضد دردی گیاه استفاده شد. در هر تست، حیوانات به 6 گروه، شاهد، کنترل مثبت(دریافت کننده دگزامتازون تست التهاب ودیکلوفناک در تست فرمالین) و گروه های تجربی دریافت کننده دوزهای 50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد عصاره هیدروالکلی ریشه ختمی باعث کاهش التهاب ناشی از گزیلن به ویژه در دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه های شاهد و کنترل مثبت می گردد(p<0.05). همچنین عصاره هیدروالکلی ریشه ختمی در تمامی دوزها به ویژه دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم، باعث کاهش درد ناشی از فرمالین می شود(p<0.05).
  نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی ریشه ختمی دارای اثرات ضد التهابی و ضد دردی به خصوص در فاز مزمن(فاز التهابی) تست فرمالین می باشد که این اثر ممکن است به دلیل وجود فلاونوئید، تریپنوئید، آنتوسیانین و دی اکسی بنزوئیک اسید موجود در گیاه باشد که اثرات ضد دردی و ضد التهابی آن ها شناخته شده است.
  کلیدواژگان: ضدالتهاب، ضد درد، عصاره ریشه ختمی، رت
 • نرگس جمشیدیان طهرانی، حسین هادی ندوشن *، سیدعلی میرغنی زاده بافقی، علیرضا کریم اله، محمود وکیلی، مریم اسدی صفحات 539-547
  مقدمه
  گونه های ilicifolius Echinops، Echinops jesdianus، Echinops ceratophorus و Echinops lasiolepis ازگیاهان بومی استان یزد می باشند که تاکنون اثر ایمنومدولاتوری آن ها مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر غلظت های مختلف این گیاهان بر میزان تکثیر سلول های تک هسته ای خون محیطی و ترشح سایتوکین اینترلوکین چهار بود.
  روش بررسی
  عصاره ریشه گونه های Echinops jesdianus، Echinops ceratophorus، Echinops ilicifolis وEchinops lasiolepis با استفاده از روش خیساندن تهیه گردید. سلول های تک هسته ای خون محیطی از سه فرد داوطلب به ظاهر سالم فراهم و با حضور غلظت های 1/ 0، 1، 10، 100 و200 میکرو گرم در میلی لیتر آنها همراه با غلظت 10 میلی گرم بر میلی متر از میتوژن فیتوهماگلوتینین کشت داده شد. میزان تکثیر سلول های تک هسته ای خون محیطی با استفاده از کیت Brdu تعیین گردید. میزان تولید اینترلوکین چهار در سوپرناتنت این سلول ها با روش سنجش آنزیمی(ELISA) اندازه گیری شد. p<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  نتایج
  عصاره های ریشه گونه های مورد مطالعه در تمام غلظت ها بر تکثیر سلول های تک هسته ای خون محیطی اثر مهارکنندگی داشتند. اما فقط تاثیر عصاره ریشه گونه lasiolepsis در غلظت های مختلف معنی دار بود(p=0.045). سطح میانگین اینترلوکین چهار در سوپرناتنت نمونه کنترل و غلظت های مختلف مورد بررسی یکسان بود.
  نتجه گیری: نتایج نشان داد که عصاره ریشه جنس Echinops اثر مهاری بر تکثیر سلول های تک هسته ای خون محیطی داشته و با کاهش تولید اینترلوکین چهار در برخی گونه ها احتمالا اثر ایمنومدولاتوری دارد. بررسی تاثیر فراکشن های این عصاره ها بر سلول های تک هسته ای خون محیطی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اینترلوکین چهار، سلول های تک هسته ای خون محیطی، گیاهان بومی استان یزد، گونه های اکینوپس
 • مهسا مولایی، حوریه باشی زاده فخار، حسام میکاییلی خیاوی، الهام رموزی* صفحات 548-557
  مقدمه
  امروزه استفاده از رادیوگرافی پانورامیک برای بررسی مستقیم و موازی بودن ریشه ها بعد از بستن فضاها و قبل از برداشتن اپلاینس های ثابت اکثرا مورد قبول بوده و استفاده از این رادیوگرافی برای ارزیابی نتایج در پایان درمان ارتودنسی مطرح می شود. البته مشخص نیست که آیا رادیوگرافی پانورامیک واقعا نمایانگر دقیق موقعیت مزیودیستال ریشه دندان های ماگزیلا و مندیبل می باشد یا خیر. هدف از این مطالعه، تعیین دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین زوایای مزیودیستال دندان ها بود.
  روش بررسی
  از 10 نفر با روابط مولری کلاس I، قالب آلژینات از دو فک تهیه و با گچ مولدانو ریخته شد. برای مشخص نمودن محور طولی دندان ها، از سیم های ارتودنسی 7/ 0 در جهت محور طولی دندان ها(بر روی کست های تشخیصی) استفاده گردید. برای تهیه رادیوگرافی پانورامیک از کست ها، از دستگاه تصویربرداری پانورامیکPlanmeca 2002 CC در شدت جریان 4 mA و ولتاژ 60kVp استفاده گردید. هم از کست ها و هم از تصاویر پانورامیک مربوط به هر کست، فتوگرافی تهیه شد و سپس زوایای بین سیم های اپک و خط رفرنس، توسط برنامه اتوکد 2005، اندازه گیری و مقادیر مربوط به کست ها و رادیوگرافی های پانورامیک، با هم مقایسه گردید.
  نتایج
  درصد قابل توجهی از زوایای به دست آمده از تصاویر پانورامیک(2/ 71%) از لحاظ آماری، در محدوده قابل قبول(2± درجه) قرار نداشتند. به طور کلی کمترین میزان دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین زاویه مزیودیستال دندان ها در ناحیه دندان لترال پایین با مقدار 237/ 0-= ICC می باشد. همچنین تفاوت های موجود بین زوایای رادیوگرافی پانورامیک و زوایای واقعی در مورد قوس فک بالا، به طور قابل ملاحظه ای کمتر از قوس فک پایین می باشد.
  نتیجه گیری
  دندانپزشکان بایستی در اتخاذ تصمیمات کلینیکی در مورد نیاز دندان ها به اجاستمنت های زاویه ای، براساس یافته های رادیوگرافی پانورامیک، با علم به دیستورشن های همیشگی تصویر پانورامیک، عمل نمایند.
  کلیدواژگان: پانورامیک، زوایای مزیودیستال دندان ها، رادیوگرافی
 • عبدالرحیم داوری، صغری یاسایی، علیرضا دانش کاظمی، زهرا تاج آبادی* صفحات 558-569
  مقدمه
  ریزنشت کامپوزیت اتصال دهنده براکت ارتودنسی در دوره درمان، یکی از مشکلات درمان های ارتودنسی است که باعث ایجاد مارجینال گپ وریزنشت از فضای بین دندان و کامپوزیت می شود. ریزنشت باعث نفوذ باکتری ها و مایعات خوراکی و در نتیجه تشکیل لکه های سفید زیر براکت ها می شود و این یک مشکل کلینیکی در طول درمان ارتودنسی است. همچنین مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده است. هدف از این مطالعه مقایسه ریزنشت کامپوزیت بیس سایلوران و کامپوزیت بیس متاکریلات در باند به براکت های ارتودنسی بود.
  روش بررسی
  30 عدد دندان پرمولر انسان جمع آوری و به دوگروه تقسیم شدند. درگروه اول، 15براکت ارتودنسی با کامپوزیت بیس سایلوران و در گروه دوم، 15براکت ارتودنسی باکامپوزیت بیس متاکریلات باند شدند. سپس دندان ها در آب نگهداری شدند و به مدت 500 سیکل تحت ترموسیکل بین 5 و 55 درجه قرارگرفتند. سپس دندان ها بالاک ناخن مهر و موم شدند و بعد نمونه ها به مدت 24 ساعت در محلول فوشین 5/ 0 درصد قرار گرفتند و سپس با استفاده از دیسک مخصوص و دستگاه برش در هریک از دندان ها برش زده شد و در نهایت نفوذ رنگ نمونه ها در زیر استریومیکرسکوپ مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان ریزنشت بین ادهزیو-براکت و ادهزیو-مینا از صفر تا 3 درجه بندی شد. سپس اطلاعات جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSS و آزمون Fisher exact و Mann-Whitney مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
  نتایج
  تفاوت معنی داری در ریزنشت در بین گروه ها وجود داشت. میزان ریزنشت براکت های باند شده با کامپوزیت بیس سایلوران به طور معنی داری کمتر از میزان ریزنشت براکت های باند شده با کامپوزیت بیس متاکریلات بود(P-value =0.03). همچنین میزان ریزنشت بین براکت-ادهزیو به طورمعنی داری بیشتر از میزان ریزنشت بین ادهزیو-مینا بود(P-value=0.025).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضرنشان دادکه کامپوزیت های بیس سایلوران ریزنشت کمتری را برای اتصال براکت ها فراهم کرده و می توان برای باند براکت های ارتودنسی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ریزنشت، براکت، سایلوران، متاکریلات، کامپوزیت
 • مهدیه دهقانی تفتی، سحر قانع، علیرضا نواب اعظم، فاطمه عزالدینی، الهام مطلبی* صفحات 570-579
  مقدمه
  آگاهی از رابطه آناتومیکی و پاتولوژیکی بین دندان های خلفی با سینوس ماگزیلاری، برای تشخیص و طرح درمان حیاتی است. هدف از این مطالعه، بررسی همبستگی نتایج رادیوگرافی پانورامیک و CBCT درتعیین ارتباط کف سینوس ماگزیلاری با ریشه دندان های خلفی فک بالا است.
  روش بررسی
  از آرشیو کلینیک رادیولوژی فک و صورت سجاد و جراحی فک و صورت دکتر نواب اعظم از سال 89 تا 93، تعداد 55 تصویر پانورامیک که دارای اسکن CBCT بودند، به صورت سرشماری انتخاب شدند. در مجموع 440 دندان پرمولر اول، دوم، مولر اول و دوم ماگزیلا(از هر کدام 110 عدد) بررسی شد. تفسیر اسکن های CBCT توسط رادیولوژیست فک و صورت و اندازه گیری های پانورامیک توسط دانشجوی آموزش دیده سال آخر دندانپزشکی انجام و نتایج دو هفته بعد تکرار شده تا intra-observer agreement برای هرکدام جداگانه بررسی شد. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSSو آزمون های آماری t -test، ANUVA، Chi-Square و Fisher Exautts مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میزان توافق گرافی پانورامیک با CBCT به وسیله kapp test بررسی شد و kappa=0.549 به دست آمد که دارای توافق نسبتا خوبی است. این عدد با P=0.00 معنی دار است. یعنی گرافی های CBCT و پانورامیک در تشخیص وضعیت فرم کف سینوس و ریشه دندان های خلفی فک بالا با هم توافق دارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می گردد برای یافتن ارتباط دقیق بین کف سینوس ماگزیلاری و ریشه دندان های خلفی ماگزیلا، به ویژه وقتی در پانورامیک به صورت فرم سه(پروجکشن به داخل سینوس) دیده شود، تصاویر CBCT تهیه گردد تا کمترین صدمه و احتمال ایجاد ارتباطات دهانی-آنترال و انتقال عفونت به وجود آید.
  کلیدواژگان: کف سینوس ماگزیلار، دندان های خلفی ماگزیلا، پانورامیک، Cone beam CT
 • علیرضا قاطع، مهرشید بزرگ نیا، سید حسین طباطبایی، مهدی تبریزی زاده، سارا جان نژاد* صفحات 580-588
  مقدمه
  یکی از مراحل مهم درمان ریشه حذف میکروارگانیسم های کانال به منظور شکل دهی و تمیزکردن آن بوسیله انواع وسایل دستی و موتوری است. هدف از این مطالعه مقایسه میزان دبری باقی مانده در کانال پس از استفاده از دو سیستم روتاری(Twisted file) و(Flexmaster) با استریومیکروسکوپ است.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی از 60 دندان پرمولار کشیده شده انسان استفاده شد. پس از تقسیم دندان ها به دو گروه، شکل دهی و پاکسازی کانال توسط یکی از دو فایل Twisted file و Flexmaster انجام شد. پس از آماده سازی کانال ها، ریشه ها در نواحی 2، 4 و 6 میلی متر از اپکس برش داده شد. عکس های استریومیکروسکوپی تهیه شده و در برنامه image J، میزان دبری باقیمانده با تقسیم نمودن سطح دبری باقیمانده در هر قطعه بر مساحت کانال هر قطعه به دست آمد. نتایج به دست آمده با استفاده از برنامه SPSS16، paired t test و ANOVAتجزیه تحلیل آماری شدند.
  نتایج
  تفاوت معنی دار آماری در میانگین درصد کلی دبری های باقی مانده بین دو گروه دیده نشد(p>0/05). میزان دبری باقیمانده در قطعات مختلف در هر گروه اختلاف معنی دار آماری با هم داشتند(05/ 0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، درصد دبری باقیمانده در دو گروه پس از آماده سازی کانال از لحاظ آماری معنی دار نبود که نشان دهنده اثر یکسان دو فایل در پاکسازی کانال های مستقیم است.
  کلیدواژگان: Twisted file، Flexmaster، دبری، استریومیکروسکوپ
 • علیرضا دهقانفرد *، مهدیه دهقانی، علیرضا نواب اعظم، فاطمه عزت الدینی، عطیه صفایی صفحات 589-596
  مقدمه
  ایمپلنت در حال حاضر یکی از پیشرفته ترین درمان ها در جایگزینی دندان های از دست رفته است. رادیوگرافی پانورامیک به عنوان پیش نیاز قبل از درمان های ایمپلنت در نظر گرفته می شود. هدف از این مطالعه، بررسی بزرگنمایی عمودی تصاویر پانورامیک دیجیتال در نواحی مختلف آناتومیک فک است.
  روش بررسی
  30 بیمار از بین بیمارانی که جهت درمان ایمپلنت به مرکز رادیوگرافی سجاد مراجعه کرده و دارای دو تصویر پانورامیک و CBCT با کیفیت مناسب بودند، انتخاب شدند. تصاویر پانورامیک توسط دستگاه prolin EX و تصاویر CBCT توسط دستگاه planmeca و نرم افزار ROMEXIC2.9.2.Rتهیه شد. نواحی خاصی از تصاویر پانورامیک که دارای ساختارهای آناتومیک مشخصی هستند در نظر گرفته شد. فاصله عمودی بین دو نقطه مشخص A و B در کلیشه پانورامیک اندازه گیری و با تصاویر CBCT مقایسه شد و ضریب بزرگنمایی رادیوگرافی پانورامیک به دست آمد. اندازه گیری در چهار ناحیه شامل خلف فک بالا و پایین و قدام فکین انجام گرفت.
  نتایج
  براساس نتایج آماری به دست آمده، میزان بزرگنمایی رادیو گرافی پانورامیک نسبت به cbct در ناحیه قدام 21 درصد و در ناحیه خلف 13 درصد به دست آمد که اختلاف آماری معنی داری را نشان داد(100/ 0>p). نسبت میانگین بزرگنمایی رادیوگرافی پانورامیک به CBCT در ماگزیلا 18/ 1 و در مندیبل 16/ 1 محاسبه شده که از نظر آماری معنی دار بود(001/ 0>p). براساس نتایج آزمون آماری، رابطه متقابل بین قدام پایین- خلف با بالا- وجود داشت.
  نتیجه گیری
  در صورت استفاده از تصاویر پانورامیک جهت قرار دادن ایمپلنت باید فاکتورهای درماگزیلا یا مندیبل بودن، و همچنین قدام یا خلف بودن لحاظ شود.
  کلیدواژگان: پانورامیک، CBCT، بزرگنمایی
 • نادر نوابی *، محمد جواد زاهدی، ساسان صلاحی، شهریار عظیم زاده صفحات 597-605
  مقدمه
  حفره دهان به عنوان مخزنی برای هلیکوباکتر پیلوری و عامل محتملی برای عدم موفقیت درمان سه دارویی عفونت گوارشی آن مطرح گردیده است. اطلاعات مربوط به نقش پلاک دندانی در این عود مجدد متناقض است و گزارشات معدودی دال بر ارتباط میان کنترل پلاک دندانی و عود عفونت گوارشی Hp در دست می باشد. در مطالعه حاضر، تاثیر انجام درمان پریودونتال به عنوان مکمل درمان سه دارویی در ریشه کن نمودن عفونت گوارشی Hp مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  درکارآزمایی بالینی تصادفی شده و یکسو کور، 50 بیمار به صورت تصادفی در گروه مداخله و کنترل(هر گروه 25 بیمار) قرار گرفتند. پس از تکمیل درمان سه دارویی برای تمام بیماران و انجام درمان پریودونتال برای بیماران گروه مداخله در یک فاصله زمانی بین 12-8 ماه تست تنفسی اوره آز(UBT) برای کلیه بیماران انجام گردید. برای یافتن ارتباط معنی دار میان دو گروه از آزمون رگرسیون پواسون و ضریب Relative Ratio استفاده گردید.
  نتایج
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان موفقیت در ریشه کن نمودن عفونت گوارشی Hp و عدم عود آن در گروه مداخله برابر 80 درصد و در گروه کنترل برابر 56 درصد می باشد اما این اختلاف معنی دار نیست(P value=0.167).
  نتیجه گیری
  اضافه نمودن درمان پریودونتال، باعث افزایش معنی دار میزان موفقیت درمان سه دارویی در ریشه کن نمودن عفونت گوارشی Hp نمی گردد. اما با توجه به شواهد ناکافی در این زمینه، نیاز به انجام کارآزمایی های بالینی بیشتری احساس می گردد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، پلاک دندانی، درمان پریودونتال، کارآزمایی بالینی
 • کاویان قندهاری *، فاطمه بهدانی، زهرا ایزدی مود، مهدی داوری عدالت پناه، سارا اسعدی، الناز کیادربندسری، محمد مهدی امجدی، محمدرضا سبحانی صفحات 606-612
  مقدمه
  بررسی تاثیر استرس بر سکته مغزی می تواند مفید باشد. در صورت اثبات این رابطه می توان با شیوه های آموزش همگانی روش های مقابله با استرس را آموزش داده و احتمال بروز سکته های مغزی را کاهش دهیم. هدف از این مقاله بررسی تاثیر استرس بر حوادث عروقی مغزی است.
  روش بررسی
  این مطالعه موردی شاهدی آینده نگر در مبتلایان به سکته مغزی مراجعه کننده به اورژانس اعصاب بیمارستان قائم و گروه شاهد بدون سابقه سکته مغزی از بین کارمندان دانشگاه در زمستان 1394 انجام شد. ترجمه فارسی پرسشنامه اصلاح شده استرس هولمز و راهه مربوط به یک ماه اخیر در تمام افراد گروه مورد و شاهد تکمیل شد. تشخیص سکته مغزی و تعیین ایتولوژی آن توسط متخصص مغز و اعصاب صورت گرفت.
  نتایج
  361 بیمار سکته مغزی و 190 نفر در گروه شاهد از نظر توزیع فراوانی استرس شدید بررسی شدند. رابطه فراوانی نسبی استرس با سکته مغزی و خونریزی داخل مغزی و خونریزی زیر عنکبوتیه معنی دار بود (p<0.001، p<0.001، p=0.006). توزیع فراوانی استرس شدید در مبتلایان به سکته ایسکمیک و آنفارکت کریپتوژنیک و کاردیوآمبولیک و مخلوط کاردیوآمبولیک با آترواسکلروتیک با گروه شاهد تفاوت معنی داری نداشت(p=0.637، p=0.311، p=0.439، p=0.109). بین استرس شدید و سکته مغزی آترواسکلروتیک رابطه معنی داری مشاهده شد(p=0.026).
  نتیجه گیری
  استرس در بیماران با استروک هموراژیک و در بیماران با سکته ناشی از آترواسکلروز به طور معنی داری با بروز استروک ارتباط داشت. بنابراین استرس به عنوان عامل خطر در وقوع استروک در نظر گرفته می شود.
  کلیدواژگان: استرس، سکته مغزی، رابطه خطر
|
 • F. Ezzadini Ardekani, F. Ahrar Yazdi *, M. Kazemi Pages 519-527
  Introduction
  Odontogenic infections are one of the common cause of maxillary sinusitis. This study aimed to evaluate the relationship between the teeth with periapical lesions or periodontal disease and sinus mucosal thickening using cone-beam computed tomography (CBCT).
  Methods
  This was a retrospective and cross-sectional study. CBCT scans of 97 patients (188 sinuses) were evaluated retrospectively for the presence of periapical lesions and/or periodontal disease in posterior maxillary teeth and associated sinus mucosal thickening. Thickening >2 mm was considered pathological and was categorized by degree (normal، 0-2mm، 2–4 mm، 4–10 mm، and >10 mm). Periodontal bone loss was categorized in 25%، 25-50%، >50%. And for data analysis، Chi squre and Spearman correlation were performed.
  Results
  Mucosal thickening>2 mm was observed in 109 sinuses (58%). Data analysis revealed significant associations between the mucosal thickening>2 mm and sex (males، p=0. 001)، and age (p<0. 001). There was a close relationship between mucosal thickening and periodontal bone loss (p=0. 057)، also there was a significant association between mucosal thickening and periapical lesions (p=0. 001).
  Conclusions
  Sinus mucosal thickening was a common radiographic finding، which was more likely to be observed in males with older age and periapical lesions significantly increased the thickness of the maxillary sinus.
  Keywords: Cone, beam computed tomography, Maxillary sinus mucosal thickening, Periapical lesion, Periodontal bone loss
 • Mr Yazdian, Z. Irani* Pages 528-538
  Introduction
  The application of herbal plants instead of synthetic drugs is increasing in recent years because of their lower side-effects and high varieties of efficient components. The study of antiinflammatory and antinociceptive effects of hydroalcoholic Althea officinalis root extract. seems to be necessary due to the existence of its anti-inflammatory and antinociceptive components. In this study the effect of injection of Althea's root extract on experimental inflammation and pain was investigated.
  Methods
  For evaluation of the analgesis effect of Althea plant, 30 male rats with an average weight of 180-220 g were selected. It was used Xylene-induced ear edema and Formalin tests for investigating anti-inflammatory and antinociceptive effects of Althea plant. In each of these two tests, the animals were divided into 6 groups(each group consisting of 6 mice)interventionaland, positive control groups(receiving dexamethasone at in inflammatory test, and receiving morphine in formalin test), and experimental groups receiving hydroalchoholic extract at doses of 50, 100and 200 mg/kg.
  Results
  Hydro-alcoholic Althea officinalis root extract reduced inflammation produced xylene, especially in high doses 200 mg/kg, compored to the intervention and positive control groups(p<0.05). Also, hydroalcoholic extract of Althea root in all doses, especially, in dose of 200 mg/k decreased the formalin-induced pain.
  Conclusion
  The hydroalcoholic of Althea officinalis root extract had antinociceptive and antiinflammatory effect in both phases(especially inflammatory phase), which was caused by formalin, and this effect may be beacause of flavonoid and tannin components in plants, which had anti-inflammation and antinociceptive properties.
  Keywords: Antiinflammation, Antinociception, Hydroalcoholic of Althea officinalis root extract, Rat
 • N. Jamshidian Tehrani, H. Hadi Nedoushan *, Sa Mirghanizadeh Bafghi, Ar Karimollah, M. Vakili, M. Asadi Pages 539-547
  Introduction
  Echinops ilicifolius, Echinops jesdianus, Echinops ceratophorus and Echinops lasiolepis are defined as native plants of Yazd that their immunomedulatory effects have not been studied yet. The aim of this study was to determine the effect of different concentrations of these plants on peripheral blood mononuclear cells(PBMCs) proliferation and interleukin(IL)-4 secretions.
  Methods
  Root extracts of Echinops ilicifolius, Echinops jesdianus, Echinops ceratophorus and Echinops lasiolepis were prepared by Maceration method. PBMCs were obtained from three healthy volunteer individuals and cultured with the presence of 0.1,1,10,100 and 200 µg/ml with concentrations of 10 µg/ml of phytohemagglutinin. The rate of cell proliferation was determined by BrdU kit. The IL-4 levels in PBMCs. supernatant were measured by enzyme-linked immunosorbent assay(ELISA). P value<0.05 was considered significant.
  Results
  The different concentrations of root extracts of all plants showed inhibitory effect on PBMCs. There was a significant difference among Echinops lasiolepis extracts in different concentrations(p=0.045). The levels of IL-4 were similar in super natant in control group and different concentrations and the control groups.
  Conclusions
  The results showed that root extracts of Echinops species had inhibitory effect on PBMCs proliferation and in some species with decrease in IL-4 secretion might have immunomedulatory effects. The effect of Echinops extract fractions on PBMC is suggested.
  Keywords: IL, 4, PBMCs, Yazd native plants, Echinops
 • M. Molayi, H. Bashizadeh Fakhar, H. Mikaili Khiavi, E. Romoozi* Pages 548-557
  Introduction
  Nowadays, the use of panoramic radiographs for evaluation of uprighting and root parallelism, after the closure of spaces and before the debanding of fixed appliances, often been accepted, and the use of radiography to evaluate the results at the end of orthodontic treatment is discussed.It is not clear whether panoramic radiography reflects the exact mesiodistal position of the maxilla and mandible tooth roots.
  Methods
  We had 10 patients with class I molar relationships, and took an alginate impression from both jaws then poured that with moldano plaster.To determine the long axis of the teeth, orthodontic wires (0.7) Parallel to the long axis of the teeth, (on diagnostic casts) was used. To take a panoramic radiography from casts, Panoramic imaging device “Planmeca 2002 CC” with 4mA and 60kvp was used.Photo was taken from Casts and Panoramic radiographs, then the angles between the wires and the reference line, were measured by the Autocad 2005 software, and the values related to casts and panoramic radiographs, were compared.
  Results
  Significant percentage of achieved angles of the panoramic images (71.2%), statistically,were not in the acceptable range(±2 degree). Generally, the lowest accuracy of panoramic radiography in assessment of mesiodistal angulation of the teeth was in the lower lateral incisor region. (ICC=-0.237). Also, the differences between the actual angles and radiographic angles in maxilla, was considerably less than in mandible.
  Findings
  This study aimed to determine the accuracy of panoramic radiography in the assessment of mesiodistal angulations of the teeth.
  Conclusion
  Dentists should act cautiously in making clinical decisions for requirements of angle adjustments, according to panoramic radiograph findings, with the knowledge of permanent distortion panaoramic image.
  Keywords: Panoramic, Mesiodistal angulations of teeth, Radiography
 • Ar Davari, S. Yassaei, Ar Danesh Kazemi, Z. Tajabadi* Pages 558-569
  Background
  One of the orthodontic treatment problems, which causes marginal gaps and microleakage between tooth and composite is microleakage of composite bonding of orthodontic brackets. The microleakage formation permitting the passage of bacteria and oral fluids, which may cause white spot lesions under the brackets surface area.This is a clinical problem during orthodontic treatment. Few studies have been conducted in this area. The aim of this study was comparison of microleakage of composite silorane base and methacrylate base composite in orthodontic brackets.
  Methods
  Thirty human premolar were collected and divided into 2 groups. In group 1, 15 orthodontic brackets were bonded using silorane base composite, in group 2, 15 orthodontic brackets were bonded using methacrylate base composite. Then the teeth were kept in water and thermo cycled(500×, 5-55°C). Specimens were further sealed with nail varnish, stained with 5% basic fuchsin for 24 hours. Then, all teeth sectioned and dye penetration rate were examined by an esteriomicroscope, and scored 0 to 3 for marginal microleakage for the bracket- adhesive and adhesive-enamel interfaces. The data collected analyzed with SPSS16 software, and fisher exact and Mann Whitney tests.
  Results
  Microleakage values were lower in silorane composite than in the methacrylate group, and this difference was found to be statistically significant(P-value =0.03). Also, the rate of microleakage between adhesive-bracket than adhesive-enamel interface was meaningful(P-value=0.025).
  Conclusions
  The results of the current relealed that silorane-bass silorane-base composite provided low microleakage for orthodontic brackets, for this reason, it could be used it for bonding brackets.
  Keywords: Micro leakage, Bracket, Silorane, Methacrylate, Composite
 • M. Dehghanitafti, S. Ghanea, Ar Navabazam, F. Ezzodini, E. Motallebi* Pages 570-579
  Background
  Understanding the anatomical and pathological relationship between posterior teeth or edentulous area with maxillary sinus is essential for diagnosis and treatment planning. This study aimed to assess the correlation between maxillary sinus floor topography and related root position of posterior teeth.
  Method
  55 panoramic images were selected through census. These images were chosen from sajad oral and maxillofacial radiology and Navab Azam oral and maxillofacial surgery clinic in yazd from 2001-2015. Totally, 440 first and second premolars, maxillary, first, and second molars(from each 110) were investigated. The interpretation of CBCT scans were performed by oral radiologist specialist and also panoramic radiography and the results were carried out by a trained senior dental student. The results were repeated two weeks later to investigate intra-observer. The collected data were analyzed using SPSS version 17 and, Anova, Chi square, Fisher, Exautts and t-test.
  Result
  The agreement between the CBCT and panoramic radiographs in determining root form was measured with Kappa test and it was kappa=0.549, which was meaningful with P-value=0.0001. This meaned that CBCT and panoramic radiographs showed an agreement in determining the position of maxillary sinus floor and posterior teeth roots. According to the results of this study, it was recommended to establish the exact correlation between maxillary sinus floor and posterior teeth roots especially in classification 3(projected in panoramic radiographs)CBCT images were prepared for minimal damage and infection transmission.
  Keywords: Maxillary sinus floor, Maxillary posterior teeth, Panoramic, Cone Beam CT, Topography
 • Ar Ghate, M. Bozorgnia, H. Tabatabai, M. Tabrizizadeh, S. Jannezhad* Pages 580-588
  Introduction
  One of the most important steps in root canal therapy is removal of microorganisms presented in the root canal by means of cleaning and shaping with a variety of manual and rotary instruments. The aim of this study was to compare the amount of dentinal debris remained in canal after application of two nickel titanium rotary files(Flexmaster, Twisted) with stereomicroscope.
  Methods
  In this lab-trial study, 60 extracted human premolars were used. After dividing the teeth in two groups,cleaning and shaping of each group was done with one of the twisted files and Flexmaster. After preparation of root canals, the roots were sectioned at 2, 4, and 6 mm from the apex. Stereomicroscopic pictures were prepared. In image J program, the amount of remained debries was calculated by dividing the level of debri presented in each section on the area of canal in each section. The data were analyzed statistically by using SPSS software version 16 by using, paired t test and ANOVA.
  Results
  There was no statistically significant difference in the mean percentage of remained debris between two groups(p>0/05). There was a significant difference in the mean percentage of remained debris in each section of each group(p<0/05).
  Conclusion
  According to the obtained results, there was no significant difference in mean percentage of debris within two groups after preparation of the canal, which indicated that both instrument have the same effect on cleaning of the straight canals.
  Keywords: Flexmaster, Twisted file, Debris, Stereomicroscop
 • Ar Dehghanfard *, M. Dehghani, Ar Navab Azam, F. Ezzodini, A. Safai Pages 589-596
  Background
  Currently, dental implant is one of the most modern approaches to teeth replacement. Panoramic radiography is considered as the prerequisite for implant therapy. The purpose of the present study was to investigate the vertical magnification of digital panoramic images in various anatomic parts of the mandible.
  Method
  A total of 30 patients referred to Sajjad Radiography Center for implant therapy with high quality images of both panoramic radiography and CBCT were selected. The panoramic images were acquired with Prolin EX set and the CBCT images were recorded via Planmeca ROMEXIC2.9.2.R. Specific areas of panoramic images with certain anatomic structures were considered. The vertical distance between two desired points A and B were measured in the panoramic radiography and compared to CBCT images. In this way, the magnification index of panoramic radiography was obtained. Measurements were calculated in four areas including posterior maxilla, posterior mandible, anterior maxilla, and anterior mandible.
  Results
  Based on the statistical findings of the study, the rate of panoramic radiography magnification compared to CBCT was 21% in the anterior and 13% in the posterior regions, that showed a statistical significant difference(P<0.001). Also, the proportion of mean magnification of panoramic radiography to CBCT was 1.18 in maxilla and 1.16 in mandible, and there was a statistical significant difference(P<0.001). Based on the results of statistical testes, there was interaction between anterior-posterior and inferior-superior.
  Conclusion
  In the case of application of panoramic images in implant placement, the site factor of the implant, being in the maxilla or mandible and in the posterior or anterior, should be considered.
  Keywords: Panoramic, CBCT, Magnification
 • N. Navabi *, Mj Zahedi, S. Salahi, Sh Azimzadeh Pages 597-605
  Introduction
  The oral cavity has been proposed as a reservoir for Helicobacter, pylori(H. pylori) that could be responsible for the refractoriness of gastric infection to triple therapy. The data on the role of dental plaque in the transmission of Helicobacter pylori have varied. Furthermore, there has been few reports on the relationship between dental plaque control and H. pylori infection of gastric mucosa. This study evaluated the efficiency of periodontal treatment as a supplement of triple therapy vs. triple therapy alone, in gastric H. pylori eradication.
  Methods
  In this single blind, randomized clinical trial, fifty patients were selected randomly into two intervention and control groups, each group contained 25 patients. The Urea Breath Test(UBT) was conducted on total subjects in a period of 8-12 months after triple therapy for both groups and periodontal treatment for intervention group. Poisson regression model and IRR was used in order to find a significant relationship between the two groups.
  Results
  Our results indicated that 80 % of those treated with the combined therapy exhibited successful eradication of gastric H. pylori, compared with 56 % who underwent only triple therapy; however; there was not a significant difference between the two groups(P value=0.167).
  Conclusion
  The adjunction of periodontal treatment to eradication therapy appeared not to reduce gastric H. pylori recurrence compared with eradication therapy alone among patients with gastric diseases associated with H. pylori. It seemed, there was not enough evidence in this field, Therefore, there is a need for to further clinical trials.
  Keywords: Helicobacter pylori, Dental plaque, Periodontal treatment, Clinical trial
 • K. Ghandehari *, F. Behdani, Z. Izadi Mood, M. Davarri Edalatpanah, S. Asaadi, E. Kiadarbandsari, Mm Amjadi, Mr Sobhani Pages 606-612
  Introduction
  Determining the effect of stress on strock in benficial. If there is a relationship between them, using public education can lead to decrease the risk of stroke. This study investigate the effect of stress on cerebrovascular accident.
  Methods
  This study was a prospective case-control, which was performed on the patients with stroke referred to nerve clinical Ghaem Hospital, and the control group were selected among the staff of the university with no history of stroke during winter 2015. The persian translation of questionnaire of Holmes and Rahe stress scale related to the last month was completed among all of the participants in both groups. Diagnosis of stroke and determination of its etiology was made by neurologist.
  Results
  By considering the frequency of serve stress, 361 patients with stroke were investigated and from these 190 patients were in the control group. The relative frequency of stress and stroke and intracerebral homorrhage and subarachnoid hemorrhage were meaningful(p<0.001, p<0.001, p=0.006). There was no significant relationship between the relative frequency of serve stress among the patients with ischemic stroke, cryptogenic infraction, and cardioembolic with atherosclerotic and the control group (p=0.637, p=0.311, p=0.439, p=0.109,). There were a significant relationship between serve stress and atherosclerotic stroke(p=0.026). While, high stress score was significantly more frequent in atherothrombotic subtype of brain infarction than controls, p=0.046.
  Conclusion
  There was a meaningful relationship between stress as an important risk factor in the patients with hemorrhagic stroke and atherothrombotic brain infarction. Based on this research stress could be considered as a risk factor of stroke.
  Keywords: Stress, Stroke, Relation, Risk